Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet - Barnkonventionen och barns rätt till lek VP 2020-2021

Skapad 2020-03-20 10:59 av Veronica Stigholt
Verksamhetsplan 2020-2021 Barnkonventionen och barns rätt till lek
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

VERKSAMHETSPLAN  2020-2021

Barnkonventionen och barns rätt till lek

Utvecklingsområde

Vad behöver vi förbättra/lära oss mer om detta verksamhetsår?

Under läsåret 20/21 kommer vi att lägga fokus på att Barnkonventionen har blivit svensk lag. Vi medvetandegör och utvecklar vårt arbete med Barnkonventionen samt vårt arbete med HBTQI och dess omcertifiering. Vi kommer att fokusera på följande rubriker:

Ledarskap i förskolan, Barn som rättighetsbärare, Barns rätt till lek samt Barns rätt till lek - normkreativitet i leken.

 

Koppling till Uppdrag, Teorier samt Litteratur

LPFÖ 18

Förskolan ska spegla de värde och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. (Skolverket, 2019)

Barnkonventionen

Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen - lag i Sverige. Barnkonventionen finns till för barnet, men det är genom oss vuxna den blir möjlig. 

Grundläggande artiklar, huvudprinciper:  

Artikel 2. Alla barn har samma rättighet och lika värde. Ingen får diskrimineras på någon grund. 

Artikel 3. Barnets bästa ska bedömas, beaktas och prioriteras i alla åtgärder som rör barn. 

Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12. Alla barn har rätta att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad i alla frågor som rör barnet. 

Artikel 13-17, 19, 22, 23, 27, 30, 31 & 42 är artiklar som direkt berör förskolans uppdrag och därav är av stor vikt när vi pratar om barnkonventionen och verksamheten. 

Litteratur

Barnets rättigheter Barnkonventionen i förskolan av Åsa Ekman

Förskoletidningen Nr 1/2020 årgång 45 Tema: Barnkonventionen och Nr 2/2020 Tema: Jämlik och jämställd

 

 

 

 

 

1. Nulägesbeskrivning VAR är vi? Det är viktigt att veta var man är när man startar för att senare kunna veta om man kommit någonstans.

1.Ledarskap i förskolan

- Utifrån självskattningen Jag som ledare; Vad innebär pedagogiskt ledarskap i förskolan? Egenskaper och förhållningssätt?

- Vilka egenskaper eller kunskaper tror vi att barnen tycker är viktiga hos oss som ledare?

2. Barn som rättighetsbärare

- När blir olika perspektiv synliga i utbildningen/undervisningen? Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv?

- Hur arbetar vi med barnkonventionen idag utifrån barnets bästa? Vem är det som bestämmer och har tolkningsföreträde om vad som är ett barns bästa?

3. Barns rätt till lek

- Vilken betydelse ger ni barnens lek? Finns det någon lek ni tycker är bättre att barnen ägnar sig åt? Varför? Vad tänker barnen om lek? Vad tänker barn om vuxna och lek?

- Hur kan vi utveckla barns lek utifrån barnens populärkultur?

4. Barns rätt till lek - normkreativitet i den fria leken

- Vilka normkreativa lekar i heterogena grupper ser vi i den fria leken.


2. Nylägesbeskrivning - MÅL VART ska vi? Positiv vision, önskeläge. Vad vill vi åstadkomma, Hur vill vi att det skall se ut?

1.Ledarskap i förskolan

- Vi har skapat förutsättningar för en fördjupad förståelse om pedagogiskt ledarskap.

2. Barn som rättighetsbärare

- Vi har gemensam förståelse för de olika perspektiven; barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv samt dess konsekvenser. De olika perspektiven är synliga i utbildningen/undervisningen.

- Vi har en samsyn kring barnets bästa och tolkningsföreträde utifrån Barnkonventionen.

3. Barns rätt till lek

- Leken är ett starkt mål inte en metod.

- Vi har inventerat och använt oss av barnens populärkultur i leken.

4. Barns rätt till lek - normkreativitet i den fria leken

- Barnen leker fler normkreativa lekar i heterogena grupper i den fria leken


3. Aktionsplan HUR gör vi? Hur ska vi gå tillväga för att nå målen? VEM ansvarar för VAD? NÄR tidsplan? Verktyg? Dokumentation?


1. Gör självskattning - Jag som ledare. Studiedag augusti 2020 och januari 2021. Reflektera och ge feedback på ledarskapet utifrån självskattningen i arbetslaget.

2. Hur arbetar vi med de olika barnperspektiven, exempel från verksamheten.

3. Inventera barnens populärkultur Se filmen LEK i relation till utbildning & undervisning på Förskola 21

4. Observera barnens lek för att synliggöra heterogena/homogena konstellationer i lekar. Observera i januari och maj.

Summativ utvärdering Utvärdering efter varje termin samt hela läsåret. Utvärdering av mål 1 - 2 efter ht. 20, utvärdering av mål 3 -4 efter vt. 21.
1. Utvärdering Vår nuvarande förståelse av läget. Vår nuvarande förståelse av läget. Hur har vår/barnens förståelse ökat? Vad har vi lärt oss? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för oss att utveckla förståelse relaterade till målen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt?

1.Ledarskap i förskolan

- Vi har skapat förutsättningar för en fördjupad förståelse om pedagogiskt ledarskap.

2. Barn som rättighetsbärare

- Vi har gemensam förståelse för de olika perspektiven; barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv samt dess konsekvenser. De olika perspektiven är synliga i utbildningen/undervisningen.

- Vi har en samsyn kring barnets bästa och tolkningsföreträde utifrån Barnkonventionen.

3. Barns rätt till lek

- Leken är ett starkt mål inte en metod.

- Vi har inventerat och använt oss av barnens populärkultur i leken.

4. Barns rätt till lek - normkreativitet i den fria leken

- Barnen leker fler normkreativa lekar i heterogena grupper i den fria leken


2. Analys Tänk framgångsfaktorer och utmaningar: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Vad kan vi utveckla? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda våra/barnens nya förståelse/kunskaper?

ds

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: