Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyddans förskolas utvecklingssamtal 2020 Björnen

Skapad 2020-04-03 08:23 av Emma Hansson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera, eller skriva det du vill ta upp vid samtalet.

Inför samtalet

Normer och värden

Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Hyddan arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ.
För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor.
Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna.
Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns delaktighet och inflytande

På Hyddan arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron.

Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

 

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

Barns Inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: