Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtalsmall för Förskolan Iqra

Skapad 2020-04-06 11:12 av Sevda Iqra
Utvecklingssamtalsmall för Förskolan Iqra
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Våra prioriterade områden och verksamhetsmål:

 

 • Lärprocesser: Vi dokumenterar barnens lärprocesser på olika sätt på förskolan. Dokumentationen av lärprocesser utgår från det sker bland barnen. Det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem. Det kan också utgå en frågaställning som personalen på förskolan vill undersöka mer omkring. Dokumentation kan till exempel fånga:
 1. barnens aktiviteter
 2. vilket material barnen använder
 3. hur barnen rör sig i olika rum
 4. hur barnen rör sig i utemiljöer
 5. det sociala samspelet mellan barnen
 6. det sociala samspelet mellan barnen och de vuxna

  

 • Socila samspel: barns social samspel är en viktig del av deras utveckling. det är genom samspel med sin omgivning som barn lär sig ny kunskap och utvecklas. I detsociala samspelet lär man sig även att samarbeta och anpassa sig efter andras behov och önskemål. för förskole barn är det i leken som en stor del av deras social samspel och lärande sker. I leken lär sig barn mycket, bland annat att kommunicera med andra barn. De upptäcker även sina intressen och de utvecklas  
 • Språket/Språklig medvetenhet: Vi skapar språkstimulerande lärmiljöer utifrån barnens intressen. Dettas sker genom läsning på olika sätt via böcker, flanosagor, sagopåsar och andra material som lärplatta, smartboard och tv skärm. Vi läser och reflekterar kring böcker, valda utifrån barnens intressen och kopplade till våra projekt. Förskolan har ett mindre bibliotek för utlåning med böcker. Vi delar in barnen i mindre grupper för att ge alla möjlighet att komma till tals och uppmuntrar alla barn och vuxna att få prata utan att bli avbrutna. Vi är aktivt lyssnande och uppmuntrar barnen att berätta vidare och uttrycka sig verbalt. Vi förstärker också språket med stödtecken. Vi använder oss av musik, rörelse, skapande.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varför utvecklingssamtal?

Förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Samtalets innehåll

 • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
 • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
 • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
 • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

 

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Detta är jag Pedagoger svarar på frågorna.
Vårdnadshavare Svara på följande frågor inför samtalet.
Överenskommelse Det vi kommer överens om under samtalet.
Uppföljning Pedagogerna och vårdnadshavarnas reflektioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: