Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essunga kommun - Utvecklingssamtal i förskolan

Skapad 2020-04-07 10:57 av Matilda Karelund
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan. Utdrag ur läroplanen Lpfö18:" I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal."
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Syftet med utvecklingssamtalet är att ge dig som vårdnadshavare möjlighet att berätta om ditt barns nuvarande intressen, styrkor och behov. Den kunskap samtalet ger om ditt barn kommer vi sedan att använda för att stödja och utmana ditt barn vidare i sitt lärande och i sin utveckling.

Under utvecklingssamtalet utgår vi från dokumentationer och samtalar tillsammans kring:

  • Barnets trivsel, trygghet och relationer
  • Barnets lek, erfarenhet, intressen och nyfikenhet
  • Barnets behov, inflytande och utrymme
  • Samverkan, inflytande och delaktighet
  • Övergångar

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad vill du visa/berätta om vad du gjort, lärt dig och tycker om på förskolan?

Barnsamtalet (anpassas utifrån barnets ålder) kompletteras med att barnet väljer lärloggsinlägg, eller tar egna foton vad de uppskattar eller lärt sig på förskolan, dessa kopplas till samtalet 

 Läroplan för förskolan 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera."

Nytt avsnitt

Normer och värden

I förskolan samspelar barnet tillsammans med andra barn och vuxna i lek, omsorg och lärande. 

 

Läroplan för förskolan

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." 

 

 

Frågor som besvaras av vårdnadshavare
Frågor som besvaras av pedagogen
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Lust att leka och lära i förskolan sker i lärmiljö och teman som tar utgångspunkt i förskolans läroplan. Det handlar exempelvis om språk, matematik, teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling, hälsa och rörelse, skapande, musik, drama och digitala uttrycksformer.

Läroplan för förskolan

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." 

 

 

 

Frågor som besvaras av vårdnadshavare
Frågor som besvaras av pedagogen
Namn
Kommentar…

Barns delaktighet och inflytande

Inflytande och delaktighet skapas bland annat genom att barnens intressen och behov uppmärksammas och tas tillvara: att bli lyssnad till och lyssna på varandra, att få överblick över hur dagen ser ut samt tillsammans med andra ges tillgång till lekmaterial som intresserar.

 

Läroplan för förskolan

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” 

 

 

Frågor som besvaras av vårdnadshavare
Frågor som besvaras av pedagogen
Namn
Kommentar…

Förskola och hem

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” ur Lpfö18

 

Frågor som besvaras av vårdnadshavare

Övergångar

"Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet."
 

Nytt avsnitt
Frågor som besvaras av vårdnadshavare
Frågor som besvaras av pedagogen
Namn
Kommentar…

Nu har vi haft utvecklingssamtal och jobbar vidare i förskolan. Inför nästa utvecklingssamtal kommer du att få nytt underlag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: