Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Holms förskola 2020-2021

Skapad 2020-04-20 14:22 av Matilda Christiansson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till ett framåtsyftande utvecklingssamtal en gång per läsår. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan.

 • Vi visar på exempel på ditt barns utforskande och de förutsättningar som ges i utbildningen.
 • Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, omsorg, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Förbered er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan tillsammans med ditt barn.

 

 

Trivsel, omsorg, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Holms förskola har profilen hälsa, natur och rörelse, vilket kommer att genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet för att vi vill skapa relationer mellan oss och vår närmiljö.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation  (lpfö18)

 

Lpfö 18 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Lpfö 18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Lpfö98 2.3 Barns delaktighet och inflytande I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten

Syftet med överenskommelser är:

 • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger, vårdnadshavare och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen.
 • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.
Utvecklingsområde
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: