Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ytterby Västra 2020/2021

Skapad 2020-04-24 14:10 av Ulrika Nilsson
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal
Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare i Kungälvs kommun. Samtalet består av tre samtal.
Utvecklingssamtal - sker under våren och syftar till att tydliggöra uppdraget utifrån verksamhetens resultatmål, arbetsmiljömål samt centrala lönekriterier. Frågorna i samtalet ska handla om krav och förväntan på medarbetarens utveckling och prestation inför det kommande året, men också om medarbetarens arbetssituation, kompetens- och utvecklingsbehov samt olika aspekter av hälsa och arbetsmiljö. Utifrån det som framkommer ur samtalet dokumenteras en individuell uppdragsbeskrivning (MALL).   
Uppföljningssamtal - sker under hösten och syftar till att följa upp prestation i förhållande till uppdragsbeskrivningen eller justering om uppdraget förändrats. 
Lönesamtal - varje medarbetare ska i samband men den årliga löneöversynen ha ett väl förberett lönesamtal. Lönesamtalet bygger på att medarbetare och chef är förberedda och att samtalet genomförs i en ostörd miljö. För att samtalet ska nå en hög kvalitet krävs också att båda parter tar ansvar, dvs att både medarbetare och chef är aktiva i dialogen.

I lönesamtalet har medarbetare och chef en dialog om arbetsgivarens förslag gällande nya lön. Det är inget förhandlingstillfälle utan en möjlighet att resonera och ha dialog om bedömningen. Din lön ska vara baserad på hur stor betydelse ditt arbete har för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Den ska spegla din kompetens, dina prestationer och ditt engagemang. Det är viktigt att chefen kan tydliggöra varför du har just den lön du har och skälen till den förändring som föreslås.
Den nya lönen skall inte komma som en överraskning, utan istället som en bekräftelse på den dialog som har skett under samtalen löpande under hela året.
I lönesamtalet ges en bedömning eller ett löneförslag, beroende på förhandlingsmodell. 
Arbetsmiljömål 2020: Lärande organisation som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och ömsesidig tillit   
Alla som verkar i Kungälvs kommun (politiker, chefer, rektorer, medarbetare) är varandras arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Nytt avsnitt

Uppdragsbeskrivningen görs analogt. Medarbetaren tar med sig sin egna uppdragsbeskrivning utifrån befattning till Utvecklingssamtalet. När den är klar och påskriven laddar rektor upp den nedan.

 

 

Här laddar vi upp din uppdragsbeskrivning.

Ansvar

Att ta ansvar för eget och gruppens arbete 

Att kunna ta egna beslut när så erfordras, att kunna slutföra arbetsuppgifter och att återkoppla 

Att kunna arbeta självständigt

 

Bör utvecklas

 - Utför eget arbete

Bra

- Tar ansvar för eget och gruppens arbete.

- Fattar egna beslut när så erfordras.

- Blir alltid klar med god kvalité och återkopplar.

 

Enastående

- Initierar och tar ett stort ansvar för eget och gruppens arbete.

- Överträffar påtagligt förväntningarna på uppdraget.

- Tar stort ansvar för hela huset.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon bedömningsgrad.

Behöver en utvecklingsplan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Ansvar
Namn
Kommentar…

Samarbete

Att ha vilja och förmåga att samarbeta och kommunicera med andra 

Att kunna se sitt uppdrag ur ett helhetsperspektiv, på relevant nivå 

Att ha och vilja utveckla en social kompetens som gagnar den aktuella verksamheten 

 

Bör utvecklas

- Arbetar inom sitt område och utvecklar samarbete och kommunikation med andra.

- Bidrar till det gemensamma arbetet.

- Besitter en social kompetens.

 

Bra

- Samarbetar och kommunicerar med andra.

- Förstår sitt och verksamhetens uppdrag.

- Besitter och vill utveckla social kompetens som gagnar verksamheten.

 

Enastående

- Har stor vilja och förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.

- Förstår sitt och verksamhetens uppdrag och har helhetsperspektiv.

- Har och utvecklar stor social kompetens som gagnar hela verksamheten.

- Bidrar mycket till att hela huset samarbetar.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon bedömningsgrad.

Behöver en utvecklingsplan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

 

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Lönekriterie Resultat-effektivitet-måluppfyllelse

Att ha medborgar- och kundfokus, professionellt bemötande och värdskap, vi möter brukare/kund på ett respektfullt sätt

Att medverka till att sätta mål för arbetet och följa upp dessa 

Att vara kvalitets- och kostnadsmedveten 

Att kunna planera sitt arbete väl, att kunna hålla uppgjorda planer  

 

Bör utvecklas

- Har ett gott bemötande samt värdskap och arbeta på ett respektfullt sätt.

- Uppnår överenskomna mål.

- Anpassar sig till verksamhetens resurser.

- Visar ibland osäkerhet och har behov av stöttning vid planering av arbete.

Bra

- Bidrar alltid med att ha medborgar- och kundfokus genom professionellt bemötande, värdskap och respekt.

- Bidrar ofta i arbetet med att sätta mål, följa upp och nå resultat.

- Tar ansvar för att vara kvalitet- och kostnadsmedveten.

- Planerar och genomför sitt arbete självständigt.

Enastående

- Lever medborgarfokus- och kundfokus genom professionellt bemötande, värdskap och respekt.

- Initierar och tar ett stort ansvar för att sätta upp mål, följa upp och nå resultat.

- Tar ett stort ansvar för att verksamheten ska vara kvalitet- och kostnadsmedveten.

- Tar ansvar för planering av sitt arbete mycket väl.

- Blir alltid klar med god kvalité.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon bedömningsgrad.

Behöver en utvecklingsplan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Lönekriterie Kompetens-Flexibilitet

Att ha vilja och förmåga att utveckla egen kompetens och delar med sig av det som gynnar verksamheten 

Att bidra till utveckling av verksamheten 

Att ha en positiv syn till sitt uppdrag 

Att kunna utnyttja egna och andras erfarenheter 

 

 Bör utvecklas

- Inhämtar ny kunskap och medverkar till förändring och utveckling.

- Bidrar med idéer och förslag.

- Är servicemedveten.

Bra

- Utvecklar egen kompetens och delar med sig av ny kunskap.

- Bidrar till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete.

- Bidrar med en positiv syn på sitt uppdrag.

Enastående

- Håller sig uppdaterad med utvecklingen inom området.

- Inspirerar och delar med sig.

- Kommer ofta med bra och genomförbara idéer och förslag.

- Tar stort ansvar till att skapa en positiv syn på verksamhetens uppdrag.

- Tar stort ansvar för hel husets utveckling

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon bedömningsgrad.

Behöver en utvecklingsplan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Meddelande av ny lön!

I samtalet berör vi de områden som finns i Lönekriterierna och bedömningsgraderna samt din prestation utifrån Utvecklingssamtalet och Uppföljningssamtalet. Därefter får du ett förslag till ny lön.

 

Bedömningsgrader utifrån:

  • Ansvar
  • Samarbete
  • Resultat - effektivitet - måluppfyllelse
  • Kompetens - flexibilitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: