Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Myllran , Sandkakan

Skapad 2020-05-04 10:24 av Jessica Svensson
Varför utvecklingssamtal? Utvecklingssamtalen är ett sätt för oss på förskolan att utvärdera verksamheten och dess innehåll. Tillsammans med vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er och barnen till inflytande i förskolans verksamhet. Varmt välkomna
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Varför utvecklingssamtal?
Utvecklingssamtalen är ett sätt för oss på förskolan att utvärdera verksamheten och dess innehåll. Tillsammans med vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er och barnen till inflytande i förskolans verksamhet.

Varmt välkomna

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan.

  • Vi visar på exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande som vi samtalar kring.
  • Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Helhetsintryck "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (Lpfö 18) "För att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet förutsätts att de yngsta barnens basbehov är tillgodosedda. Basbehov såsom mat, sömn, relationer, skydd, rörelse och sinnesstimulans" ( De yngsta barnens egna läroplan, sid. 25)
Lpfö18 2.1 - Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang". (Lpfö 18) "Ett medvetet arbete med normer och värden innebär att barn utvecklar sitt språk, sin identitet, sin självständighet och förmåga till empati. I en miljö där olikheter ses som naturligt och självklart utvecklar barnen förståelse för olika sätt att tänka och vara." ( De yngsta barnens egna läroplan, sid. 23)
Lpfö18 2.2 - Omsorg, Utveckling och lärande "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö 18)
Lpfö 18 2.3 - Barns delaktighet och inflytande "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." (Lpfö 18) "För de yngsta barnen handlar det i alla sammanhang om att de blir lyssnade till och tagna på allvar (...) Delaktighet innebär att de får gehör för sina önskemål genom att pröva själva och tillsammans med vuxen" (De yngsta barnens egna läroplan, sid 39)

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Intervju med barnet

Syftet med överenkommelse/utvecklingsområde är:

  • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. 
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera vid nästa utvecklingssamtal
överenskommelse/utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: