Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Södra Sandby BSF Lunds kommun medarbetarsamtal inkl lönesamtal.

Skapad 2020-05-07 12:59 av Eva Grandelius
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I Lunds kommun värdesätts hur vi svarar upp mot vår vision, genom att vi aktivt arbetar mot våra uppsatta mål och vårt uppdrag. 

Det premieras när vi har ett lärande och utvecklande förhållningssätt samt när vi arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer. Tillsammans med lönesamtalet är medarbetarsamtalet en del av den årliga löneöversynsprocessen.

Välkommen till mitt samtal agenda

Chefen och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att förbereda sig inför samtalet, dels genom att gå igenom anteckningar och utvecklingsplan från förra samtalet och dels genom att förbereda frågorna. Samtalet ska mynna ut i en plan över vad medarbetaren behöver utveckla med utgångspunkt från det som sagts under medarbetarsamtalet. Underlaget följer medarbetaren och kan bara ses av chefen och medarbetaren.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. Ta fram fjolårets utvecklingsplan och utvärderingen vid föregående lönesamtal. Utgå från dina fokusmål, vad kom vi överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Här skriver du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Läsårets mål är:

Pedagogisk personal
Utveckla SKA- arbetet med hjälp av aktionsforskning för att öka måluppfyllelsen
Läsåret 20/21: Aktivt tillägna sig aktionsforskning som metod

Läroplanen för förskolan: Lpfö18  

Kökspersonal
Måltiderna i förskolan ska ge den energi och näring som barnen behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan samt ge barnen möjlighet att bekanta sig med nya livsmedel.

Lund kommuns kostpolicy
Socialstyrelsens råd Bra måltider i förskolan

Lokalvårds personal
Lokalvården ska bidra till en god inomhusmiljö för barnen att vistas i.

Lund kommuns städrutiner vid upphandling
Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om städning

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

All personal
Arbetskultur

Vi vill ha en kultur där vi tänker nytt och är öppna för nya idéer.

För pedagogisk personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Uforskande arbetssätt
Förskolorna i Södra Sandby baserar sin verksamhet på den naturvetenskapliga metoden och på utvecklingspedagogiken.
Bärande ord är nyfikenhet, (fundera, undersöka, argumentera, dokumentera), lärandets objekt i fokus, produktiva frågor, barnens delaktighet, meningsfulla sammanhang.

Undervisning
Sju  principer ingår i undervisning: introducera variation, rama in, samordning av perspektiv, att språket blir expansivt och utvecklat, stötta och utmana, personalen har tagit ställning till vad det innebär att kunna något, mönster görs synligt för barnen.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

All personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Vi vill ha ett öppet klimat, där vi lyssnar och visar respekt för varandra.
Arbetslaget spelar roll för verksamhetens kvalitet. I arbetslaget samarbetar vi alla och arbetsfördelningen mellan oss förändras beroende på vilka behov som uppstår. Om någon har en idé så stöttar vi andra och hjälper till att prova. I arbetslaget uppskattar vi och tar tillvara varandras olika kompetenser.

Värdegrunden
All personal är förtrogen med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering och arbetar aktivt med den.
De regler, det vill säga de umgängesrutiner vi har, är för att vår verksamhet ska vara trivsam och trygg för alla. Tillsammans med barnen försöker vi hitta nya lösningar och metoder för hur vi ska kunna agera istället.

Föräldrakontakten
Vi visar respekt för föräldrars vardag och livssituation.

För pedagogisk personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Pedagogiska relationer
Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt med ett pedagogiskt ledarskap. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Härvarande och inte bara närvarande. Vi möts som jämlika med kunskaper och erfarenheter men inte likadana!

Föräldrakontakten
Vid den dagliga kontakten vill vi, gärna tillsammans med barnet, berätta om något vi gjort under dagen, förmedla om vad vi lärt oss, hur vi tänkte och hur det blev.  Vid möten med föräldrar lyfter vi fram det fokusområde vi arbetar med.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

All personal
Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Sociala och organisatoriska arbetsmiljön
Sociala arbetsmiljön
Dialog, stöd och feedback från mig som chef
Samarbete och socialt stöd från kollegor

Organisatoriska arbetsmiljön:
Befogenheter och resurser för att utföra arbetet
Delaktighet och möjlighet att påverka beslut och hurarbetet ska utföras
Hur ser du på din arbetsbelastning? Resonera kring din möjlighet till återhämtning, variation och balans mellan arbete och fritid.
Vilka förutsättningar har du för att nå en god balans?

Bisyssla
En bisyssla är anställning, uppdrag eller annan verksamhet - tillfälligt eller stadigvarande – vid sidan om din anställning. Som medarbetare är du skyldig att på på eget initiativ lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna göra en bedömning om bisysslan är tillåten eller inte. Läs mer om bisyssla.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Baseras på de utvecklingsområden och mål som identifierats i medarbetarsamtalet.

Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra typer av kompetensområden. De är:

  • Verksamhetskompetens
  • Yrkeskompetens
  • Medarbetarkompetens
  • Ledarskapskompetens

    Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten.Tänk på att kompetensutveckling är inte bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb
Namn
Kommentar…

Mål och uppdrag

Läsårets mål är:

Pedagogisk personal
Utveckla SKA- arbetet med hjälp av aktionsforskning för att öka måluppfyllelsen
Läsåret 20/21: Aktivt tillägna sig aktionsforskning som metod

Läroplanen för förskolan: Lpfö18  

Kökspersonal
Måltiderna i förskolan ska ge den energi och näring som barnen behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan samt ge barnen möjlighet att bekanta sig med nya livsmedel.

Lund kommuns kostpolicy

Socialstyrelsens råd Bra måltider i förskolan

Lokalvårds personal
Lokalvården ska bidra till en god inomhusmiljö för barnen att vistas i.

Lund kommuns städrutiner vid upphandling
Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om städning

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Lärande och utveckling

All personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:


Vi vill ha ett öppet klimat, där vi lyssnar och visar respekt för varandra.
Arbetslaget spelar roll för verksamhetens kvalitet. I arbetslaget samarbetar vi alla och arbetsfördelningen mellan oss förändras beroende på vilka behov som uppstår. Om någon har en idé så stöttar vi andra och hjälper till att prova. I arbetslaget uppskattar vi och tar tillvara varandras olika kompetenser.


Värdegrunden
All personal är förtrogen med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering och arbetar aktivt med den.
De regler, det vill säga de umgängesrutiner vi har, är för att vår verksamhet ska vara trivsam och trygg för alla. Tillsammans med barnen försöker vi hitta nya lösningar och metoder för hur vi ska kunna agera istället.

Föräldrakontakten
Vi visar respekt för föräldrars vardag och livssituation.


För pedagogisk personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Pedagogiska relationer
Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt med ett pedagogiskt ledarskap. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Härvarande och inte bara närvarande. Vi möts som jämlika med kunskaper och erfarenheter men inte likadana!

Föräldrakontakten
Vid den dagliga kontakten vill vi, gärna tillsammans med barnet, berätta om något vi gjort under dagen, förmedla om vad vi lärt oss, hur vi tänkte och hur det blev.  Vid möten med föräldrar lyfter vi fram det fokusområde vi arbetar med.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Relationer, service och bemötande

All personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Vi vill ha ett öppet klimat, där vi lyssnar och visar respekt för varandra.
Arbetslaget spelar roll för verksamhetens kvalitet. I arbetslaget samarbetar vi alla och arbetsfördelningen mellan oss förändras beroende på vilka behov som uppstår. Om någon har en idé så stöttar vi andra och hjälper till att prova. I arbetslaget uppskattar vi och tar tillvara varandras olika kompetenser.

Värdegrunden
All personal är förtrogen med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering och arbetar aktivt med den.
De regler, det vill säga de umgängesrutiner vi har, är för att vår verksamhet ska vara trivsam och trygg för alla. Tillsammans med barnen försöker vi hitta nya lösningar och metoder för hur vi ska kunna agera istället.

Föräldrakontakten
Vi visar respekt för föräldrars vardag och livssituation.

För pedagogisk personal
Ur förväntans dokumentet i verksamhetsplanen:

Pedagogiska relationer
Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt med ett pedagogiskt ledarskap. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Härvarande och inte bara närvarande. Vi möts som jämlika med kunskaper och erfarenheter men inte likadana!

Föräldrakontakten
Vid den dagliga kontakten vill vi, gärna tillsammans med barnet, berätta om något vi gjort under dagen, förmedla om vad vi lärt oss, hur vi tänkte och hur det blev.  Vid möten med föräldrar lyfter vi fram det fokusområde vi arbetar med.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: