Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Änglagårds förskola

Skapad 2020-05-11 04:02 av Lina Pettersson
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden kopplade till förskolans läroplan.

Just nu- helhetsintryck, hur trivs barnet i förskolan?

Normer och värden.

Utveckling och lärande.

Barns inflytande.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi går igenom läroplansområdena normer och värden, barns inflytande samt utveckling och lärande.

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni funderar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

 

Reflektionsfrågor
Normer och värden 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Omsorg, utveckling och lärande 2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Barns delaktighet och inflytande 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
Framåtsyftande arbete

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet.
Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att utveckla verksamheten.

Om utvecklingssamtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: