Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S:ta Maria åk 1 VT V2

Skapad 2020-05-12 08:43 av Johanna Englund
Samtalsmall för för elever på Sankta Maria skola.
Grundskola 7 - 8
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal

Under vårens samtal enbart deltar elev och mentor, med anledning av COVID-19. Mentor och elev fyller tillsammans i formuläret som sedan delges hemmet. Omdömen publiceras i Unikum och vid behov bokas telefonsamtal med vårdnadshavare in. 

 

Utvecklingssamtalet steg för steg:

1. Elevens lärare förbered inför samtalet.

2. Eleven och elevens lärare genomför samtalet.

3. Hemmet delges samtalsunderlaget.

4. Omdömen publiceras.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Elevens utveckling handlar om de mål som anges i läroplanens, Lgr 11, andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer frågor som eleven besvarar i skolan inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: