Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storfors - Arbetsplan Lillåsen 2020-2021

Skapad 2020-05-19 09:51 av Beate Kun
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Nuläge Vi fortsätter vårt arbete med likvärdighet, jämställdhet, genus och respekt.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
Syfte Vi ser i barngrupperna ett stort behov av att lära barnen vikten av respekt och solidaritet.
Metod Vi använder oss av ”Stopp-tecken” och ”Stopp min kropp”. Vi jobbar med ”dela med dig”, ”vänta på din tur” och ”hitta lösningar”.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge Förskolan arbetar språkutvecklande och förskolans personal ges kompetensutveckling inom språkutveckling under läsåret.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
Syfte Stimulera alla barns språkutveckling som också höjer deras självkänsla.
Metod Vi undervisar med hjälp av läslyftet som är ett pedagogiskt material från skolverket. Vi fortsätter utveckla undervisningen med ”Tecken som stöd”, ”Före Bornholmsmodellen” och ”Babblarna”.
Analays/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge I verksamhetsplanen för enheten skola-förskola finns som mål att minska andelen överviktiga barn och ungdomar bl.a genom att främja rörelse.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse får hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Syfte Finna glädje i att röra på sig och får nya utmaningar.
Metod Utevistelse sker varje dag på förskolan. Vi tar tillvara på barnens lust att röra sig t.ex. genom planerade aktiviteter, så som dans och drama. Vi undervisar hur viktig maten är för kroppen. Vi är restriktiva med sötsaker.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Nuläge Vi ger barnen förutsättningar för delaktighet och inflytande genom att oftare dela barngruppen.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
Syfte Vi vill ge alla barnen möjligheter att komma till tals.
Metod Vi ökar flexibiliteten mellan avdelningarna, för att tillgodose och ta tillvara på barnens idéer och önskemål i den dagliga utbildningen, vara tillåtande.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nuläge
Mål Lpfö-18
Syfte
Metod
Analys/uppföljning/utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: