Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gylleenheten 2 mall för introduktionssamtal

Skapad 2020-05-19 11:57 av Malin Norberg
Samtalsmall för introduktionssamtal utifrån LpFö-18
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Före samtalet

  • En grundförutsättning för ett givande samtal är att arbetslaget genomfört lek- och lärandeobservationer och tillsammans utfört ett aktivt reflektionsarbete.
  • Använd barngruppsanalyserna som grund till utvecklingssamtalen.
  • Om det finns någon annan dokumentation som t.ex. foto, film, teckningar etc. som kan vara stödjande, kan det med fördel tas med till samtalet.
  • Välj med omsorg ut en plats för samtalet, vart ska vi vara? Vilken/vilka ska vara med? Behöver samtalet genomföras digitalt?

 

Under samtalet

  • Tänk på att öppna frågor är en tillgång under samtalet, vilka i sin tur bidrar till att det blir en avslappnad stämning

 

Efter samtalet

  • Komplettera barngruppsanalysen med de uppgifter som framkom under utvecklingssamtalet. På så vis kan arbetslaget ta del av informationen även här. Kom ihåg att barngruppsanalysen ligger till grund för den fortsatta verksamhetsplaneringen

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till första utvecklingssamtalet på förskolan!

Nu har ert barn gått några veckor på förskolan och det är dags för oss att tillsammans prata om hur introduktionen har fungerat för er och ert barn.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt Lpfö 18 samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen och utvecklingssamtalen är en av de vägar vi använder oss av.

Samtalet har vi tillsammans med er vårdnadshavare för att prata om ert barns utveckling och lärande, om relationer och välbefinnande samt ditt barns delaktighet och inflytande här på förskolan.


Samtalet avslutas med att pedagog och vårdnadshavare gör en framåtsyftande planering/överenskommelse utifrån den kunskap utvecklingssamtalet ger om barnets nuläge. Barnens överenskommelser ligger sedan som grund för förskolans undervisningsplanering. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här nedan vill vi att ni vårdnadshavare svarar på frågorna utifrån ert perspektiv innan vi ses på utvecklingssamtalet.
Om någon fråga känns svår att svara på tar vi upp den tillsammans under samtalet.

 

Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang". LpFö-18 sid 12
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." LpFö-18 sid. 13
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns delaktighet och inflytande "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." LpFö-18 Sid. 16
Namn
Kommentar…
Förskola och hem "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen". LpFö-18 sid. 17
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Under fliken "frågor till barnet inför samtalet" ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse.
Barn som kan svara på intervjufrågorna svarar på dem tillsammans med vårdnadshavare hemma i lugn och ro.
Det går bra att dela upp frågorna på flera tillfällen om barnet inte orkar fokusera på alla frågor samtidigt.
Om barnet inte vill/kan svara på frågorna så lämnar ni den/dem obesvarade eller provar en annan dag.

Förskola och hem "för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." LpFö-18 sid. 17
Utveckling och lärande "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." LpFö-18 sid. 13
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Delaktighet och inflytande "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." LpFö-18 sid. 16
Namn
Kommentar…
Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang". LpFö-18 sid. 12
Namn
Kommentar…

Detta avsnitt handlar om pedagogens observationer av barnet. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

Förskola och hem "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen". LpFö-18 sid. 17
Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang". LpFö-18 sid. 12
Utveckling och lärande "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." LpFö-18 sid. 13
Delaktighet och inflytande "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." LpFö-18 sid. 16

Förskola och hem

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen".

LpFö-18 sid. 17

Vår gemensamma överenskommelse Här formulerar pedagogen i samråd med vårdnadshavare en överenskommelse. Den är till för att skapa förutsättningar för barnet att lära och utvecklas utifrån det vi kommit fram till under samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering – Görs vid nästa samtal eller innan om behov uppstår.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: