Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Utvecklingssamtal Vommedalens - och Östergårds förskola 2020

Skapad 2020-05-20 14:16 av Ajla Besic
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till utvecklingssamtal

Vid utvecklingssamtal pratar vi om vilka möjligheter, på vilket sätt och i vilka situationer ditt barn har erbjudits läroplanens olika områden;

• Normer och värden 

• Kommunikation och skapade

• Barns matematiska förmåga

• Naturvetenskap och teknik,

• Barnets intresse samt utmaningar, och

• Övergång från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 

Under ett utvecklingssamtal pratar vi också om barnets intressen, nyfikenhet, inspiration och glädje under årets gång. Som underlag använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att följa upp barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska utmana barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material.


Läroplanen för förskolan ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot är kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärmiljö för det enskilda barnet, och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande. Under ett utvecklingssamtal diskuterats därför vad barnet visar intresse för och hur verksamheten ska fortsätta stödja och utmana barnet vidare. Förskolan ska spegla de värde och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. 

En viktig del av utvecklingssamtal är att höra vårdnadshavarnas tankar och funderingar. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt. 

 

Samtalets upplägg:

• Tidsramen är 30 min

• Vårdnadshavarens reflektioner inför samtalet 

• Samtal om hur förskolan utmanat och stimulerat till barnets utveckling och lärande med utgångspunkt i utvalda dokumentationer och mål

• Gemensam sammanfattning om det som har tagits upp i samtalet med återkoppling om vad kom vi överens om/diskuterade under förra samtalet

• Övergång från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mål och syfte med utvecklingssamtal

Vi har som mål att tillsammans med barnet i verksamheten och vårdnadshavarna på utvecklingssamtal stanna upp mitt i den hektiska vardagen. Syftet är att reflektera mer fokuserat över verksamheten som erbjudits det enskilda barnet för lärande och utveckling.

Enligt Lpfö 2018, läroplanen för förskolan:

• Ska vi erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt genom ett nära samarbete mellan förskola och hem.

• Utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Vårdnadshavarens reflektioner inför samtalet

På Vommedalens - och Östergårds förskola arbetar vi för att göra vårdnadshavarna delaktiga i vår verksamhet. Här finns möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans och skapa en god utbildning för barnet i en trygg miljö. 

Enligt Lpfö 2018, läroplanen för förskolan ska vårdnadshavare få möjlighet till en god samverkan och inflytande genom att stärka dialogen, förtroende och samarbete mellan förskola och hem.

Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?
Hur kan vi medverka till att ditt barn känner sig trygg när du lämnar ditt barn i vår verksamhet?
Hur upplever du ditt barns samspel på förskolan med andra barn och vuxna?
Har du några tankar/idéer om hur samarbetet med förskolan kan utvecklas?
Övrigt, frågor och förväntningar?

Pedagogernas reflektioner

- Här kan du som vårdnadshavare ta del av pedagogernas reflektioner kring vilka möjligheter, på vilket sätt och i vilka situationer ditt barn har erbjudits läroplanens olika områden;

• Normer och värden

• Kommunikation och skapade

• Barns matematiska förmåga

• Naturvetenskap och teknik, och

• Barnets intresse samt utmaningar.Normer och värden - Här beskriver pedagogerna med hjälp av den pedagogiska dokumentation vilken undervisning och vilka möjligheter verksamheten har erbjudit barnet under just detta fokusområde.
Kommunikation och skapande - Här beskriver pedagogerna med hjälp av den pedagogiska dokumentation vilken undervisning och vilka möjligheter verksamheten har erbjudit barnet under just detta fokusområde.
Matematiska förmåga - Här beskriver pedagogerna med hjälp av den pedagogiska dokumentation vilken undervisning och vilka möjligheter verksamheten har erbjudit barnet under just detta fokusområde.
Naturvetenskap och teknik - Här beskriver pedagogerna med hjälp av den pedagogiska dokumentation vilken undervisning och vilka möjligheter verksamheten har erbjudit barnet under just detta fokusområde.
Barnets intresse - Här beskriver pedagogerna barnets intressen, nyfikenhet, inspiration och glädje under årets gång.
Barnets utmaningar - Detta fält fyller pedagogerna i tillsammans med barnets vårdnadshavare där ni lägger upp en plan för att barnet ska få en utmanande och gynnsamma lärandemiljö för fortsatt utveckling och lärande.

Övergång från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

- Enligt Lpfö 2018, läroplanen för förskolan ska ”de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.”

 

Detta fält fyller pedagogerna i tillsammans med barnets vårdnadshavare där ni lägger upp en plan för barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: