Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL - Samtalsmall för Medioteket Testförskola

Skapad 2020-05-28 14:55 av Chrissie Jornert
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan - Mediotekets testförskola
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet. Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med barnets vårdnadshavare föra samtal om barnets nuvarande trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Samtalet bidrar till en ökad kunskap om varje barn.

Under nästkommande rubriker finns möjlighet för er vårdnadshavare att ta del av förskolans tankar och själva skriva kommentarer som vi tillsammans går igenom under samtalet.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enkäten genomförs och anpassas av personal med barn en gång per läsår inför utvecklingssamtalet. Vid samtalet förs en dialog med vårdnadshavare om vad som framkommit.

Jag...

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (Lpfö 18).

 

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö18). 

 

 

 

Södermalms kommunala förskolors gemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskolan

Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

 

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Frågor till barnet
Förskollärarens del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavarens del
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: