Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lammets Förskola mall för utvecklingssamtal

Skapad 2020-06-04 08:44 av Jenny Mosshagen
Mall för samtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.                                                         

Enligt förskolans läroplan och Skollagen ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang" (Lpfö, 2018 s.12).

På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och samspela.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna.
Namn
Kommentar…

 

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (Lpfö, 2018 s.13).

På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” (Lpfö, 2018 s.16).

 

 

På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Lpfö, 2018 s.17).

 

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet.
Namn
Kommentar…

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen" (Lpfö, 2018 s.12).

På Lammets förskola värnar vi om att de konfessionella inslagen enligt Skollagen 1kap. 7§ bygger på frivilligt deltagande av barnen. Så här arbetar vi:
Namn
Kommentar…

 

"Barn har rätt till delaktighet och inflytande" (Lpfö, 2018 s.16)

 

Barnfrågorna bygger på barns delaktighet och inflytande. Fundera tillsammans hemma med ert barn. Låt ert barn själv fylla i den smileys som visar på hur de känner inför de olika orden. Skriv i kommentarerna vad ditt barn säger eller ger uttryck för.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: