Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Ängslyckan

Skapad 2020-07-02 08:15 av Caroline Hökemyr
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Nuläge Vi har uppmärksammat att barnen vill hjälpa och uppmuntra varandra vid olika aktiviteter
Mål Att barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och att bemöta medmänniskor med respekt och empati.
Syfte Barnen ska känna till både sina rättigheter och skyldigheter. De ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och att leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.
Metod Vi pedagoger är goda förebilder och närvarande i barnens lek för att uppmärksamma och uppmuntra barnens positiva agerande när detta sker. Vi läser böcker som lyfter ämnet, vi dramatiserar och diskuterar tillsammans med barnen. Vi utgår ofta ifrån Kompisböckerna där detta område tas upp.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge Förskolan arbetar språkutvecklande och förskolans personal ges kompetensutveckling inom språkutveckling under läsåret.
Mål Att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang
Syfte Att berika barnens ordförråd och ordförståelse, att verbalt göra sig förstådd.
Metod Vi arbetar med att bygga barnens ordförståelse, vi läser, sjunger, berättar, utforskar och diskuterar tillsammans med barnen. Vi uppmuntrar barnen att berätta, vi ställer frågor och för berättande och samtal vidare. Vi använder oss av språkmaterialet Babblarna till de yngre och Före Bornholm till de äldre. Vi använder oss även av tecken som stöd.
Analays/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge I verksamhetsplanen för enheten skola-förskola finns som mål att minska andelen överviktiga barn och ungdomar bl.a genom att främja rörelse.
Mål Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
Syfte Att skapa rörelseglädje och ge barnen förutsättningar för ett livslångt välbefinnande
Metod Vi skapar rörelsebanor och lekar, framförallt ute, de äldre barnen går regelbundet till skogen, vi nyttjar gymnastiksalen. Vi uppmuntrar barnen att utmana sig själva. Vi uppmuntrar barnen att smaka på olika grönsaker, frukter och mat. Vi ger olika tillfällen till vila och avslappning varje dag.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Nuläge Barnens intresse genomsyrar verksamheten.
Mål Barnen ska vara delaktiga i planeringen av verksamheten. Detta genom att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
Syfte Barnen ska vara medvetna om att deras åsikter och intressen är viktiga, känna sig hörda och att vi vuxna tar deras åsikter på allvar.
Metod Vi pratar med barnen, lyssnar på deras intresse, låter barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Vi använder oss av Kompisböckerna, som är baserade på barnkonventionen, boken ”Säga sitt”.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nuläge
Mål Lpfö-18
Syfte
Metod
Analys/uppföljning/utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: