Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal 2020 Klöver/Tegel fsk

Skapad 2020-09-04 08:52 av Annika Aveling
Medarbetarsamtal 1 - 6 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-20!
Vi använder Unikum för dokumentation och skriver en individuell utvecklingsplan under dina personliga mål. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser mm sköts på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar innan samtalet. Om vi samverkar här så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.

I år genomförs som ett "Walk and talk". Walk and talk" och det innebär att vi promenerar under samtalet. Promenaden är 30 minuter och sedan sammanfattar vi samtalet 30 minuter på kontoret.

Hjärtligt välkommen!

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Sen sist

Återkoppling sen föregående samtal. Medarbetare och chef går igenom överenskommelsen som gjordes vid förra samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om dig själv och vår verksamhet. 

 

Sen sist Vilken utveckling hos dig själv har påverkat verksamheten och gjort skillnad för barnens utveckling och lärande?
  •  

Vi tillsammans skriver berättelsen om våra förskolor.

Alla ska lyckas!

VÅR VISION: NYFIKENHET, LEK OCH LÄRANDE – RUSTAR FÖR FRAMTIDEN
Barnen ska få uppleva magiska ögonblick på förskolan, varje dag. Vi ska erbjuda en stimulerande lärmiljö med många tillfällen till samspel och lärande. Barnen ska ingå i små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan följa dem nära och dokumentera utvecklingen.

Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskollärare ska ansvara för att • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.
Omsorg, utveckling och lärade ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras.” sid 10 Förskollärare ska ansvara för att varje barn • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper, • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila, • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling, • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen, • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande Förskollärare ska ansvara för att varje barn • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
Varje förskolas utveckling "Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen."Sid 11 Förskollärare ska ansvara för att • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen, • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen, • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
Mål för läsåret Mål 1 Hållbar utveckling • Arbetslagen förbättrar sin förmåga att initiera och leda lärprocesser i Hållbar utveckling, att fånga barnens intresse, väcka deras nyfikenhet, ställa frågor för att få syn på barnens intresse och förståelse, samt iscensätta undervisning som stimulerar barnens lärare i Hållbar utveckling. Mål 2 Interkulturellt förhållningssätt • Arbetslagen förbättrar sin förmåga att initiera och leda lärprocesser för att barnen ska få förutsättningar att utveckla – sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet samt iscensätter undervisning som stimulerar och utmanar barnen. Mål 3 Framgångsrik undervisning och lärandeprocesser Varför? • Skapa förutsättningar för likvärdig undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • Didaktiskt ledarskap Vad? • Arbetslaget kan kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. • Utifrån aktuell forskning och teoretiska perspektiv problematiserar/kritiskt granskar förskollärarna sin undervisning som en målstyrd process i förskolan och utveckla sin undervisning genom kollegialt lärande.

Ledarskap, arbetsmiljö och hälsa

Vi är varandras arbetsmiljö

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktigDu förväntas själv vara delaktig när det gäller din arbetsmiljö genom att ha en öppen dialog med din chef. Arbetsgivaren samt din närmsta chef ska i sin tur bedriva ett systematiskt arbetsmiljö arbete, där ditt medarbetarsamtal är en viktig del. (Regeringskansliet)

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att må bra och ha tillräckligt med resurser, förmågan att skapa och upprätthålla relationer med andra människor, förmågan att uppleva och uttrycka känslor samt förmågan att reflektera. (Prevent)

Hur bedömer du din arbetsmiljö (fysisk, organisatorisk, socialt och digitalt)?

Lärarförbundet lönekriterier

Dessa lönekriterier har utarbetats i samverkan mellan Svedala kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lönekriterierna gäller förskollärare, lärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare. När det i texten nedan står lärare så menas samtliga av ovanstående yrkeskategorier.
Förutom lönekriterierna finns det grundläggande krav för alla medarbetare som följer själva anställningsavtalet. Dessa grundläggande krav består av att utföra arbete (kvantitet och kvalitet), följa ordningsregler och arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten, samverka och samarbeta samt att vara lojal.

Under de två områdena kunskap, lärande och utveckling samt relationer och värdegrund beskrivs de viktiga arbetsområdena som medarbetarnas arbete innehåller. Materialet utgår ifrån intentionerna i de aktuella läroplanerna.

Kunskap, utveckling och lärande
Läraren omsätter läroplanens intentioner vad gäller kunskap, utveckling och lärande
Det innebär bl a:
 Har en helhetssyn på sitt uppdrag och är förtrogen med målen i våra styrdokument och vet att det är en förutsättning för att nå framgång med uppdraget
 Synliggör och arbetar aktivt med målen för barn/elever och förvissar sig om att de förstår samt att målen genomsyrar undervisningen
 Tydliggör läroplanens mål för vårdnadshavaren

Läraren arbetar med barnens/elevernas utveckling utifrån barnens/elevernas individuella förutsättningar och erfarenheter
Det innebär bl a:
 Är resultatinriktad och har höga förväntningar på att alla barn/elever kan utvecklas
 Möter alla barn/elever och utgår ifrån deras olika förutsättningar och behov och kan möta och anpassa undervisningen/vägledning utifrån detta
 Varierar undervisningen och använder olika metoder och tillvaratar forskning för att möta undervisningsgruppen
 Reflekterar och utvärderar sin undervisning/vägledning tillsammans med barn/elever, kollegor och enskilt samt kontinuerligt förbättrar den och tillämpar formativ bedömning

Läraren arbetar för att stärka barnets/elevens tillit till den egna förmågan
Det innebär bl a:
 Väcker barnens/elevernas nyfikenhet och lust att lära samt skapar undervisnings-situationer där barn/elever utvecklas
 Arbetar aktivt med barnens/elevernas delaktighet
 Skapar en god och trygg lärmiljö genom sitt ledarskap
 Få barnen/eleverna att reflektera och bli medvetna om sitt lärande.
 Gör barnen/eleverna uppmärksamma på framgångsrika situationer där de utvecklats
 Ger feedback, återkoppling och utmanar barn/elever
Relationer och värdegrund

Läraren omsätter läroplanens intentioner vad gäller relationer och värdegrund
Det innebär bl a:
 Skapar förtroendefulla relationer
 Är en god förebild utifrån vår gemensamma värdegrund
Läraren arbetar för att hos barnen/eleverna implementera vår gemensamma värdegrund
Det innebär bl a:
 Har ett aktivt förhållningssätt utifrån verksamhetens likabehandlingsplan
 Aktivt bidrar till ett positivt klimat
 Aktivt arbetar för att motverka alla former av kränkningar, hot och våld
 Gör barn/elever delaktiga i värdegrundsarbetet

Läraren arbetar för att skapa goda relationer med barn/elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning
Det innebär bl a:
 Visar respekt och lyhördhet för var och en i vår verksamhet
 Visar respekt och lyhördhet för barnens/elevernas olika levnadsvillkor

Medarbetarskap
I medarbetarskap ingår att:
 Förstår sin egen roll som en del i helheten för att verksamheten skola/förskola ska nå ökad måluppfyllelse
 Bidrar till att utveckla kollegialt lärande och använda sin kompetens så att den kommer andra lärare och hela verksamheten till godo
 Arbetar för att utveckla förskola/skola mot uppsatta mål

 

 

Lönekriterier Genomförande: Chefen ska i utvecklingssamtalet tillsammans med medarbetaren diskutera hur hon/han agerar i förhållande till lönekriterierna. Chefens lönesättning av medarbetaren sker sedan efter lönesamtalet/lönesättande samtal och bedömningen ska ha sin grund i utvecklingssamtalets diskussion. Medarbetaren ska bedömas utifrån vilket sätt man utför de aktuella arbetsuppgifterna enligt uppdrag, inte arbetsuppgifterna i sig. Chef och medarbetare ska var för sig förbereda sig inför utvecklingssamtal och lönesamtal genom att fundera igenom beskrivningen av medarbetaren enligt kriterier. Välj två kriterium som du tycker att du utvecklats inom under året som gått, ge exempel på hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, ge exempel på hur du tänker arbeta med detta.

Bisyssla
Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bestämmelsen är en s.k. arbetsgivarventil, som innebär att prövningsrätten tillkommer arbetsgivaren. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan arbetsgivaren förbjuda den anställde att inneha denna bisyssla. En och samma bisyssla kan hänföras till flera bisyssletyper, t.ex. vara både förtroendeskadlig och konkurrerande. Medarbetare är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämnade uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Om medarbetaren inte uppfyller sin informationsskyldighet är det ett brott mot avtalet, alternativt fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd och i mycket allvarliga fall uppsägning.

Har du någon bisyssla?

Personliga mål

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.
Personliga mål
Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: