Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal 2020 Klöver/Tegel bsk

Skapad 2020-09-08 03:20 av Annika Aveling
Varmt välkommen till höstens medarbetarsamtal 2020
Medarbetarsamtal 1 - 6 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-20
Vi använder Unikum för dokumentation och skriver en individuell utvecklingsplan under dina personliga mål. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser mm sköts på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar före samtalet. Om vi samverkar här så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.

I år genomförs samtalet som ett "Walk and talk" och det innebär att vi promenerar 30 minuter och sedan sammanfattar vi samtalet ca 30 minuter på kontoret.

Hjärtligt välkommen!

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Sen sist

Återkoppling sen föregående samtal. Medarbetare och chef går igenom överenskommelsen som gjordes vid förra samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om dig själv och vår verksamhet. 

 

Sen sist Vilken utveckling hos dig själv har påverkat verksamheten och gjort skillnad för barnens utveckling och lärande?

Med uppdraget i fokus

Vi tillsammans skriver berättelsen om våra förskolor.

Alla ska lyckas!

VÅR VISION: NYFIKENHET, LEK OCH LÄRANDE – RUSTAR FÖR FRAMTIDEN
Barnen ska få uppleva magiska ögonblick på förskolan, varje dag. Vi ska erbjuda en stimulerande lärmiljö med många tillfällen till samspel och lärande. Barnen ska ingå i små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan följa dem nära och dokumentera utvecklingen.

Grundläggande värden ”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” sid 5 Arbetslaget ska • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet, • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling, • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet, • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.
Omsorg, utveckling och lärande ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras.” sid 10 Arbetslaget ska • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande, • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val, • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga, • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling, • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg, • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
Varje förskolas utveckling Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen. Sid 11 Arbetslaget ska • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter, följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.
Mål för läsåret BESKRIVNING AV FÖRSKOLANS MÅL Mål 1 Hållbar utveckling • Arbetslagen förbättrar sin förmåga att initiera och leda lärprocesser i Hållbar utveckling, att fånga barnens intresse, väcka deras nyfikenhet, ställa frågor för att få syn på barnens intresse och förståelse, samt iscensätta undervisning som stimulerar barnens lärare i Hållbar utveckling. Mål 2 Interkulturellt förhållningssätt • Arbetslagen förbättrar sin förmåga att initiera och leda lärprocesser för att barnen ska få förutsättningar att utveckla – sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet samt iscensätter undervisning som stimulerar och utmanar barnen. Mål 3 Framgångsrik undervisning och lärandeprocesser Varför? • Skapa förutsättningar för likvärdig undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Vad? • Arbetslaget kan kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

Ledarskap, hälsa och arbetsmiljö

Förväntningar på dig som medarbetare är bland annat: 

  • Respektfullt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal
  • Att du talar med, istället för om kollegor, vårdnadshavare och andra
  • Förståelse för uppdraget och kunskaper om styrdokumentens innehåll
  • Vilja att utveckla verksamheten och aktivt bidra till måluppfyllelse på enheten
  • Delaktighet, du tar del av information och genomför det du är ålagd
  • Du lämnar tankar/synpunkter på sådant som efterfrågas/deltar i processer som pågår
  • Framförallt uppskattar jag initiativ och ansvar och att du är genuint nyfiken och ställer frågor om du inte förstår. 
Hur är din hälsa? Hur mår du?

Kommunals lönekriterier

Välj två kriterium som du tycker att du utvecklats inom under året som gått, ge exempel på hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, ge exempel på hur du tänker arbeta med detta. Jag kommer att göra detsamma.

 

Yrkesskicklighet
Är lyhörd för ny kunskap och har förmåga att tillämpa den i arbetet.
Hanterar vardagligt förekommande arbetsuppgifter självständigt. 
Bidrar till verksamhetsutveckling.
Bidrar utifrån ett barn/elev-fokus till att hitta lämpliga lösningar på vardaglig problematik.
Tar till sig och tillämpar nya arbetsformer och arbetssätt.

 

Bidrar till verksamhetsutveckling
Bidrar till att omvandla tidigare kunskap och erfarenheter till praktisk tillämpning i verksamheten. 
Tar ansvar för den egna kompetensutvecklingen.
Bidrar till verksamhetsutveckling genom att ta relevanta initiativ till förändring. 
Ser förändring som en naturlig del i arbetet. 
Är mottaglig för och tar tillvara nya synpunkter.
Bibehåller engagemang med verksamhetens bästa för ögonen även i motgångar.

 

Resultatinriktad
Tar ansvar för att utföra sitt uppdrag även i situationer som kräver omprioriteringar.
Deltar aktivt i att omsätta mål och styrdokument i det dagliga arbetet. 
Reflekterar kontinuerligt kring sitt eget arbete i förhållande till verksamhetens övergripande mål.
Har förståelse för hur det egna bidraget till verksamheten påverkar resultatet. 
Har förmåga att ta tillvara verksamhetens resurser.

 

Medborgarfokus
Har god förmåga att bemöta barn/elever och vårdnadshavare och arbetar aktivt med att skapa goda relationer.
Arbetar aktivt för att skapa delaktighet och inflytande i enligt med gällande styrdokument.
Bidrar till samverkan med externa parter.

 

Medarbetarskap
Bidrar genom respektfullt bemötande till att skapa förtroendefulla relationer. 
Har god kommunikationsförmåga.
Stöttar och uppmuntrar kollegor och bidrar till arbetsglädje på arbetsplatsen. 
Har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt i arbetslagsarbetet.
Föreslår förbättringar i syfte att skapa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

 

Lönekriterier Välj ut två saker som du är bra på och en en sak du behöver bli bättre på från lönekriterierna och resonera kring detta.

Personliga mål

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.
Personliga mål
Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: