Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog Berga Johannesbäck grundsärskola lå 20-21

Skapad 2020-09-16 10:55 av Erika Norstedt
Uppsala kommun Medarbetardialog - uppföljande dialog - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetardialog sker kontinuerligt under året i all dialog som förs mellan medarbetare och chef. På grundsärskolan erbjuds två träffar där du och chef tillsammans ser över din arbetssituation och sätter upp utvecklingsmål för dig under det kommande arbetsåret.

1, Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året, som du bör ha med dig till samtalet, och sätter nya mål utifrån verksamhetsplanen, klasslagets mål och dina behov.

2, Under vårterminen träffas vi och diskuterar din prestation i relation till ditt/dina mål och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp. Bedömningsstöd finns i form av en matris som är kopplad till dig kommer att finnas i Unikum.

Välkommen till mitt samtal agenda

Inför samtalet på hösten behöver du:

 • ha satt dig in i vår Verksamhetsplan för läsåret? 
 • ha läst de planer vi arbetat med, exempelvis elevhälsoplanen.
 • ha funderat på om det är något du vill att jag ska veta innan vi träffas för din dialog. Fyll i den första frågan i så fall!
 • ha läst igenom och svarat på de frågor som vi kommer att utgå från. Vi går igenom frågorna tillsammans när vi ses och kompletterar svaren om det behövs.
 • utifrån klasslagens mål funderat över vilket eller vilka individuella mål du väljer att arbeta med under året.


Inför samtalet på våren behöver du:

 • ha gjort en egen analys av din egna prestationen relaterat till ditt/dina individuella mål, klasslagets mål, skolans mål och lönekriterier.
 • ha fyllt i din matris och förberett egna exempel som stödjer din bedömning i matrisen för hur väl du uppfyller kriterierna grund, bra, mycket bra och excellent ur olika aspekter.
 • tänk på att du kan koppla t.ex. exempel på en pedagogisk planering, eller som elevassistent ett dokumenterat arbetstillfälle, till samtalet för att visa kvalitéer i ditt arbete.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Finns det något du vill att jag ska veta innan vi träffas?
Uppdrag & Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling & Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nätverkande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet utgår du ifrån verksamhetsplanens och klasslagets mål för att formulera mål som du kommer att fokusera extra på i ditt arbete med eleverna.

Vi skriver 'SMARTa' mål. SMARTa mål - Ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt (aktivitet). Du beskriver sedan de handlingar/aktiviteter du behöver göra för att kunna nå ditt mål. Beskriv det du behöver utveckla och förstärkta för att lyckas nå målen. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina. 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Mål
Utvärdering av mål

Förberedelse till vårterminens medarbetardialog

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i matrisen 'bedömningsstöd'. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta på fler sätt än bara med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

Du och jag sammanfattar tillsammans bedömningen av din insats utifrån våra skattningar i matrisen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram?
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Reflektera över vad du kan göra bättre eller annorlunda så att fler elever når målen utifrån nedan stående punkter...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: