Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Getingeskolan F-9

Skapad 2020-09-17 03:34 av Sandra Tomin
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje medarbetare har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet. 

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Vi vill att du kommer väl förberedd genom att du skriver ner dina tankar under de olika områdena senast en vecka innan samtalet. 

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” en vecka före vårt samtal kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig. 

Hjärtligt välkommen! 

Allmän information om medarbetarsamtalet:

 

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till återkopplingssamtalet vi har i våras och det årliga lönesamtalet därefter. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog. 
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du genom samtalet får kännedom om de utvecklingsområden/uppdrag som finns för verksamheten. 
För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt. 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 


 
 

 

 


 

  

Nedan ser du Buf:s lönekriterier. De kommer att ligga till grund för en del av vårt återkopplingssamtal våren 2020.

Reflektera genom att sätta dig själv i relation till kriterierna. Dokumentera nedan.

Samverkan

Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra

Jag har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper

Jag bidrar aktivt vid möten

Reflektera kring ovanstående kriterier utifrån dig själv, dokumentera nedan

Utveckling

Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter

Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten

Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

Mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor

Jag anpassar verksamheten till barn och vårdnadshavare i överensstämmelse med styrdokumenten

Jag har höga förväntningar på X utveckling

Jag kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

Ledarskap/Medarbetarskap

Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö

Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö

Jag skapar relationer och ömsesidig respekt

Jag är professionell i mitt bemötande

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Medarbetarmål

Du formulerar ditt/dina personliga mål utifrån utvecklingsområde/ hälsa och arbetsmiljö. Vi hjälps åt att konkretisera vid behov. 

Beskriv hur du planerar att nå ditt mål och vad du behöver stöttning med.

Medarbetarmålen följer vi upp vid återkopplingssamtalet under våren 2021

.

 

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal våren 2021
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: