Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jutarums förskola 20/21 - Mall för digital utvecklingsdialog och utvecklingssamtal

Skapad 2020-09-18 07:21 av Åsa Tunberg Hällström
Underlag för digital utvecklingsdialog på Jutarums förskola som en del av grunden för verksamheten och utvecklingssamtalet under vt-21
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till vårt Unikumunderlag för att följa ditt barns utveckling och lärande.

Vi bjuder in till l samverkan kring ditt barn med detta underlag som grund. Det kommer att handla om ditt barns utveckling och lärande samt trivsel i och utanför förskolan. Under läsåret 20/21 kommer förskola och hem att samverka kring varje barns utveckling och lärande genom en digital dialog. Du som vårdnadshavare bidrar till underlaget genom att svara på de frågor som står under fliken "Vårdnadshavare nuläge ht-20" på denna sida före den 3 november. Klicka alltid på spara-knappen innan du lämnar sidan. Avsluta med att klicka på "hemmet klart för samtal" på denna sidan för att din text ska bli synlig för förskolan. Du kan gå in och fylla på, ändra osv i vårdnadshavardelen efter att du klickar "hemmet klart för samtal" - likaså kan förskolan fylla på sin del så vi får en möjlighet till dialog.

Förskolan arbetar under höstterminen med sin del under fliken "Förskolan".

Under vårterminen -21 kommer ni att bjudas in till ett samtal med ert barn där detta underlag tillsammans med barnets egen lärlogg används.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Dialogen här i Unikum handlar om ditt barns utveckling, lärande och trivsel utifrån den verksamhet förskolan erbjuder kopplat till utvalda mål.

 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

MATEMATIK - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

SPRÅK - Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK- Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

RÖRELSE OCH HÄLSA - Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Utveckling, lärande och trivsel. Undervisningen och arbetet på förskolan formas utifrån prioriterade mål och barns intressen och behov - därför är denna dialog kring varje barn viktigt. Vi ber dig svara på nedanstående frågor och lämna din bild av ditt barn och dess intressen och behov.

Under höstterminen -20 ger förskolan i denna digitala utvecklingsdialog exempel på vad vi  ser att ditt barn har intresse och behov av att utveckla utifrån våra prioriterade mål.  Vi beskriver även hur vi vill ge ditt barn möjlighet att utveckla sina förmågor samt sin möjlighet till inflytande och ansvar utifrån den verksamhet förskolan erbjuder kopplat till utvalda mål.

 

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet under våren-21.

 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

MATEMATIK - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

SPRÅK - Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK- Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

RÖRELSE OCH HÄLSA - Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

 

Normer och värden och Barns inflytande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Övrigt Annat av vikt som förskolan vill dela med sig av:

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

MATEMATIK - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

SPRÅK - Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK- Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

RÖRELSE OCH HÄLSA - Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Att utmana och stötta varje barn
Uppföljning och utvärdering vid utvecklingssamtal under vårterminen Här förbereder förskolan uppföljning och utvärdering och vårdnadshavare ges möjlighet att kompletterar med sina tankar inför samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: