Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brearedsskolan Medarbetarsamtal fritids, resurser och EHT

Skapad 2020-09-18 05:25 av Klas Almer
Medarbetarsamtal för fritids, resuser och EHT Brearedsskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal!

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje medarbetare har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar innan samtalet.

När du är klar, klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” fyra arbetsdagar före vårt samtal kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

Allmänt om medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som rektor. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet.

Syftet med samtalet är bland annat att du ska sätta mål för dig själv till dina arbetsuppgifter samt diskutera hur du på bästa sätt kan bidra för att verksamhetens gemensamma mål ska uppnås. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att vi samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar.

Jag beräknar vårt samtal till ca 45 minuter.

Hjärtligt välkommen!

Klas

Tillbakablick
Relationer
Samverkan
Hälsa och arbetsmiljö
Rektors ledarskap
Övrigt

Under läsåret 2020/2021 kommer vi arbeta med 6 olika utvecklingsområden på Brearedsskolan. Alla områden rör inte all personal och för varje område finns det tid avsatt för arbete. Nedan ges en kort beskrivning av områdena. För att få reda på mer om insatser kopplat till områdena så läs i skolans Lokala utvecklingsplan. 

Värdegrunds- och likabehandlingsarbete

Målgrupp: All personal

På skolan är det relativt vanligt med kränkningar mellan elever. Klimatet mellan eleverna upplevs ibland som hårt av personalen och stundtals även attityden mot de vuxna. Skolan behöver utveckla sitt förbyggande och främjande värdegrunds- och likabehandlingsarbete. 

Elever i behov extra anpassningar och särskilt stöd

Målgrupp: Personal i Flexen, Elevhälsoteamet och lärare

I det systematiska kvalitetsarbetet har det framkommit att bedömningen insats krävs kan kopplas till en grupp elever. Med andra ord är det vanligt att en elev som har insats krävs i ett ämne också har det i något annat. Skolan behöver därmed utveckla stödet för elever i behov av särskilt stöd.

Matematikundervisning

Målgrupp: Alla lärare

I det systematiska kvalitetsarbetet är matematik identifierat som det ämne där störst andel elever totat på skolan har insats krävs. Det finns dock en variation mellan årskurserna. På mellanstadiet så är lärarna som undervisar i matematik inte behöriga i ämnet. Det gör att det är angeläget att ha ett gemensamt utvecklingsarbete kring just matematik.

Planering som utgår från läroplanens mål i 4 kapitlet om fritidshemmet

Målgrupp: All personal inom fritidshemsverksamheten

En självskattning visar att det sker omfattande och varierande aktiviteter inom fritidshemmet regi. Däremot utgår planeringen i dagsläget inte från läroplanens mål. Ett gemensamt utvecklingsarbete behöver ske på fritids för att fördjupa kunskapen om fritidshemmets uppdrag enligt läroplanen, för att därefter börja koppla ihop den planering som sker till läroplanens mål. 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklass

Målgrupp: Lärare i F-klass och rektor

Inom grundskolan finns det olika underlag som ger en bild av hur väl verksamheten lever upp till målen, som exempelvis kunskapsbedömningar i Unikum. Inom F-klass finns inte samma underlag. Vi behöver ta fram ett system för hur vi kan följa upp och utveckla att arbete inom förskoleklass enligt styrdokumenten. 

Brearedsskolan som en attraktiv arbetsplats

Målgrupp: All personal.

Brearedsskolan har under många år haft en stor personalomsättning inom alla yrkeskategorier. I medarbetarenkäten som genomfördes i januari/februari 2020 ger personalen en dyster bild över hur det är att arbeta på skolan. På frågan Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant? är resultatet lågt. Skolan ligger också under genomsnittet för BUF och Halmstads kommun inom flera viktiga områden. En stor omsättning av personal gör det svårt att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete. För att minska personalomsättningen på skolan behövs ett aktivt arbete för att bli en mer attraktiv arbetsplats.

Dina tankar och funderingar

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Långsiktigt mål
Mitt/mina medarbetarmål Det här ska jag fokusera på att åstadkomma det närmsta året.
Min utvecklingsplan (tänk på såväl kunskap som beteende)
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: