Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal 1-5 år, Galaxens förskola & John blunds förskola

Skapad 2020-09-28 13:35 av Kajsa Mariana Pihl
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. (Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18)

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares tankar inför utvecklingssamtal

Hur trivs ditt barn i förskolan?
Vad tycker ditt barn om att leka/göra?
Vad vill du veta om ditt barns vardag?
Vad tycker du är viktigt i vårt bemötande av ditt barn?
Hur kan vi medverka till att du känner dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan?
Har du några idéer/tankar om hur samarbetet med förskolan kan utvecklas?

Samtalet skall handla om i vilka situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje. Hur verksamheten kan utmana barnet och gruppen till nya lärdomar samt att utforska nya material och sammanhang. Läroplanen ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärandemiljö för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande.

Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som har väckt barnets engemang och intresse under året och vad barnet intresseras av just nu.
Sammanfattning

Här hittar vårdnadshavare information om digital pedagogisk dokumentation.

  • I förskolan ska barnen få vara delaktiga i dokumentationen och utveckla sin förmåga att dokumentera. (skolverket)

 

Varför digital pedagogisk dokumentation? Vi använder oss av Digital Pedagogisk Dokumentation för att dokumentera barns lärande och utveckling. * Den digitala pedagogiska dokumentationen skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet. * Det skapar förutsättningar för föräldrarna att aktivt kunna ta del av barnens utveckling i förskolan. * Skapar en högre kvalitet i förskolan. * Tydliggör barnens utveckling över tid.
Syfte och mål * Att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser. * Att tillsammans med vårdnadshavare främja det enskilda barnets utveckling. * Att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för läroplanen Lpfö 18.
Syfte och mål för barnet * Att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt. * Att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är. * Att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande. * Att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
Information inför samtal * Vi ser inte på barnets individuella utveckling och lärande i jämförelse med andra barn och inte heller utifrån olika åldersstadier, vi utgår efter den enskilda individen. * Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer och pedagogiska diskussioner. * Vi beslutar gemensamt vad som ska göras på förskolan och vad vårdnadshavarna kan göra hemma för att bidra till en positiv utveckling för barnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: