Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Jutarums förskola ht-20

Skapad 2020-09-29 11:20 av Åsa Tunberg Hällström
Mall för medarbetarsamtal ht-20 med Jutarums förskolas medarbetare. Utgångspunkt i förskolans helhetside, vision och mål i fokus samt förvaltningens lönekriterier.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under hösten -20 kommer arbetslagssamtal att genomföras med utgångspunkt i verksamhetens utveckling mot mål i fokus. Vi ska tillsammans ta fram mål för varje arbetslag och sedan är det varje medarbetares ansvar att beskriva SITT bidrag i arbetet mot målet. Detta görs under fliken "Arbetslagets mål" och ska vara klart före v 48. Varje förskollärare ska även välja en av de fem punkterna i "Förskollärarens ansvar" i Lpfö som personligt mål att arbeta mot. Vid återkopplingssamtal under tidig vår kommer fokus ligga på den enskilde medarbetarens del i verksamhetens utveckling mot arbetslagets mål samt Barn- och ungdomsförvaltningens  lönekriterier.

Kompletterande samtal kring trivsel, arbetsmiljö, hälsa och personlig utveckling och annat man önskar samtala med sin chef om sker under okt-nov. Inför detta samtal påbörjar du att skriva under flikarna Medarbetarskap/Ledarskap, Kompetens, Mötet med barn/vårdnadshavare/kollegor samt Hälsa och arbetsmiljö. Dessa flikar är till för din egen dokumentation kring din utveckling i uppdraget och du kan fortlöpande fylla i dina tankar. De kommer sedan att utgöra en del i återkopplingen inför löneöversyn 2021. Det är vars och ens eget ansvar att se till att underlag finns dokumenterat.

 

 

 

Hjärtligt välkommen!

Åsa Hällström

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ett gott medarbetarskap/ledarskap innebär bland annat att du:

  • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt
  • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
  • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag.
  • Visar ledarskap, omsorg och engagemang i verksamheten.
  • Har  en god kontakt med samtliga individer/grupper och skapar delaktighet i verksamheten.
  • Uppmuntrar individer/grupper till ett förhållningssätt i arbetet där ett rätt-och-fel-tänk tonas ned.
 

Kollegialt lärande och kompetensutveckling

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog.

Som medarbetare ansvarar du för din utveckling genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds och komma med egna förslag till utveckling. Fokus 2020-2021 kommer att vara att ta sikte på framtiden med utgångspunkt i våra utvecklingsområden HÅLLBAR UTVECKLING I ETT SOCIALT PERSPEKTIV - fokus på mångfald! Adekvat digital kompetens, samt fortsatt arbete med det Systematiska kvalitetsarbetet.

Jag önskar även tankar kring övrig kompetensutveckling du ser behov av.

 

Ett professionellt bemötande utifrån de Pedagogiska relationernas budskap förväntas av var och en som arbetar på vår förskola.  Mötet med barn/vårdnadshavare/medarbetare utgör grundstenen för att verksamheten ska hålla en god kvalitet. 

Nytt avsnitt

 

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som rektor har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge samt funderar ut tre saker som ger dig inspiration och arbetsglädje.

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på ditt samtal - vad som helst.

 Arbetslagsmål 2020-2021

 

Mitt bidrag i relation till arbetslaget mål: Fylls i efter arbetslagssamtalet (senast v 48)
Utvärdering/Återkoppling Fylls i inför återkopplingssamtal i mars-21
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: