Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal von Bahrs skola LÅ 20/21

Skapad 2020-10-01 14:03 av Ulrika Axelsson
Uppsala kommun / von Bahrs skola Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på von Bahrs skola

 • Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål. Vi diskuterar och lägger upp hur medarbetardialogen ska ske för just dig.
 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Likabehandlingsplanen / plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan - ansvarsområden och elevhälsogången
 • Kris -och beredskapsplan
 • Arbetsmiljöhandbok (finns digitalt material på arbetsmiljöverket: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf och till AFS (författningar): https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/ )

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap (medarbetarskap = vara medskapande, ta initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten, har medborgaren/eleven i fokus). Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du det nedan. 

Målkort (finns på nästa flik)

Innan samtalet fundera över vad du vill ha i ditt målkort. Vi fyller i målkortet gemensamt under samtalet. 

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för läsår 20/21. I målkortet använder du främst målen ur verksamhetsplanen för att formulera ett eller flera egna mål. Målkortet kan också utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta, eller utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Skolans mål: 

 1. Vi använder språkutvecklande arbetssätt för att tillgängliggöra undervisningen
 2. Vi har tillgängliga lärmiljöer för att ge elever möjlighet till god kunskapsutveckling och bra resultat
 3. Våra elever har hög närvaro
 4. Vi har förbättrat kvaliteten och effekten av pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilt stöd
 5. Vi som arbetar i fritidshemmet har ökat förtrogenheten om styrdokumenten i fritidshemmet
 6. Vi har ökat sammanhållningen och arbetar för att det finns en röd tråd för eleverna F-9

  Hur bidrar du till ovanstående mål för skolan? Börja själv med att fundera och skriva ner en grund på denna sida, du behöver inte vara helt färdig. Vi utvecklar detta vidare under samtalet och skriver in dina mål tillsammans. Målen ska vara utvärderingsbara och fundera på hur du utvärderar dem. Utvärdering av målen görs vid uppföljningssamtal och klarmarkeras av oss tillsammans. 
Väg till målet Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet: Vilka resurser behöver du se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet.
Utvärdering av målet Hur gick det? Vad var lyckosamt? Lärdomar?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen som du fått kopplad till dig här i Unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: