Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östra Stenhagen grundsärskola 20/21

Skapad 2020-10-02 09:35 av Staffan Appelqvist
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal 

 •  Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.
 
 • Under vårterminen träffas vi för att  diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

 • Verksamhetsplanens prioriterade mål 2020-2021

  Tillgängligt lärande

  - arbetet med att if-anpassa klassrummen

  - Implementera/utveckla moment kopplat till begreppet i verksamheten (t.ex kommunikationskartor, bildstöd, aktivitetskartor)

  Littracitet

  - skapa olika kommunikationsmodeller och metoder för att utveckla elevernas förmåga till kommunikation, skapande och förståelse (t.ex schema, pekprat, lek och kommunikation, digitalt stöd)

   

  Bedömning för lärande

  - implementera överenskommet bedömningsstöd i verksamheten

  -arbeta vidare med bedömningsprocesserna i Unikumskola/fritidshem

   för att, utifrån styrdokumenten skapa en likvärdig bedömning som bygger på en kollektiv samsyn

   

  Fortsätta utveckla samarbetet mellan skola och fritidshemmet.

  -Lyfta fram gemensamma förhållningssätt och gemensamma metoder för att på så sätt skapa en "röd tråd" under hela skoldagen

   

   

   

   

   
 • Lönekriterier för din yrkesgrupp, dessa hittar du under matriser eller i det mejl som skickats ut.
 • Uppsala kommun ska ha medarbetare som

  • är medskapande
  • tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten
  • har medborgaren/brukaren i fokus

  Medskapande medarbetare tar egna initiativ, framför synpunkter och är engagerade för att utveckla verksamheten som leder till ökad kvalitet för medborgaren och/eller brukaren.

 • Om du arbetar på fritids behöver du ge exempel på hur du bidrar till fritidshemmets syfte:

  Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter. Uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Grunden i ditt uppdrag utgår från styrdokumenten för din verksamhet samt verksamhetsplan 20/21.  Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen för att formulera två till tre mål. Målen bör vara konkreta och utvärderingsbara. Du ska också fundera över hur du ska utvärdera målen.

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och då kommer vi tillsammans att göra färdigt ditt målkort.

Har du något mål du vill hålla i, från föregående medarbetarsamtal?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen i lönematrisen.

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta. 

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Lönematrisen finns under matriser i Uniku

Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation utifrån ditt uppdrag och ditt individuella målkort?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan sommarens ledighet fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har gått. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Dina mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: