Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storfors - Arbetsplan Änglagård 20/21

Skapad 2020-10-05 10:01 av Emma Uutela
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Nuläge Vi pratar mycket med barnen om hur viktigt det är att visa respekt mot sina medmänniskor. Goda relationer och ett gott bemötande är viktigt för oss för att skapa en trygg atmosfär för alla på förskolan. Vi vill också stärka barnen i deras identitetsutveckling.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande" (Lpfö- 18, s. 12)
Syfte Vi vill skapa en trygg grund för barnen som de har med sig i det livslånga lärandet.
Metod Vi kommer att fokusera på barnkonventionens kompisbok "Lika värde" samt en övningsbok från djurskyddet Sverige som heter "Mini-REDE" (Respekt, Empati, Djur och Etik) där vi samtalar om frågor som berör ämnet.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge Förskolan arbetar språkutvecklande och förskolans personal ges kompetensutveckling inom språkutveckling under läsåret.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla "ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" "svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk" "både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska" (Lpfö- 18, s. 14)
Syfte Att alla på förskolan ska kunna kommunicera med varandra utifrån varje individs egna förutsättningar.
Metod Vi använder tecken som stöd samt bildschema i undervisningen för att tydliggöra kommunikationen med alla barn, och erbjuder en miljö som gynnar språkutvecklingen.
Analays/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.                                                                                    

Nuläge I Storfors kommuns verksamhetsplan för enheten skola-förskola finns som mål att minska andelen överviktiga barn och ungdomar bl.a genom att främja rörelse.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla "motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö-18, s. 13)
Syfte Vi vill förmedla rörelseglädje hos barnen genom att erbjuda en miljö som lockar till lek och rörelse både inom- och utomhus.
Metod Genom att erbjuda barnen olika material/aktiviteter som både uppmuntrar och utmanar barnen till rörelse.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Nuläge Vi vill att barnen ska lära sig att de har möjlighet att påverka sin situation, att deras åsikter blir hörda och att man ska ta hänsyn till andras åsikter. Vi ser att barnen är intresserade av att ta ansvar och utöva inflytande över sin vardag. Vi vill att barnen ska visa respekt för de regler och förhållningssätt som vi har på förskolan och att de efter egen förmåga ska ta ansvar för sina handlingar och miljön de vistas i.
Mål Lpfö-18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla "förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan" (Lpfö-18, s. 16)
Syfte Att barnen ska respektera sin omgivning och vara rädda om vårt material och miljön på förskolan
Metod Vi för dagliga dialoger med barnen kring dessa frågor. Genom att vara aktiva och närvarande pedagoger vägleder vi barnen i deras vardag.
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nuläge
Mål Lpfö-18
Syfte
Metod
Analys/uppföljning/utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: