Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hamburgsunds förskolor

Skapad 2020-10-05 03:53 av Camilla Petersson
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet.  Syftet med utvecklingssamtalet är att ge er kännedom om ert barns trivsel, utveckling, lek och lärande på förskolan samt bidra till delaktighet i verksamheten.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan har ett uppdrag att förtydliga den röda tråden mellan förskolans och skolans arbete och verka för att verksamheterna tillsammans ger barn goda möjligheter att utveckla sina matematiska färdigheter, sitt språk och sin läs-och skrivförmåga.

Trygghet, lek och glädje skall göra förskolan till en arena där våra barn utvecklar empati, social handlingsberedskap och förståelse för sitt eget och andras värde. Hos oss skall alla barn ges förutsättningar att bli sitt bästa jag.

Förskolan ska arbeta för att barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Mål:

Förskolans läroplan:

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18).

 

Värdegrund - förskolans grund

Förskolans läroplan:

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö18).

 

Avdelningens planering:

Förskolans läroplan:  

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö 18).

 

 

Fokusområden:

Förskolans läroplan: 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18).

Från hemmet:
Efter samtalet:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: