Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan F-5 Medarbetarsamtal 2020-2021

Skapad 2020-10-06 14:07 av Elisabeth Lundgren
Mall för medarbetarsamtal för Söndrumsskolan F-5
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtalen kommer att dokumenteras här i Unikum. 

Vid höstens medarbetarsamtal fokuserar vi på flikarna "Medarbetarmål" och "Hälsa och arbetsmiljö". 

Tid för det enskilda samtalet är ca 30 minuter.

Formulera och fyll i ditt eget medarbetarmål utifrån skolans utvecklingsområden för läsåret. 

Vid vårens återkopplingssamtal fokuserar vi på de tre sista flikarna, som bygger på BUF´s lönekriterier. 

Eftersom en del av medarbetarsamtalet (för de flesta av er) även sker i grupp med ert arbetslag kommer er/era överenskommelse/-r att hänga samman med det/de mål ni sätter upp i arbetslaget för läsåret. Det finns även möjlighet att komplettera med ytterligare överenskommelser. 

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till återkopplingssamtalet vi har i februarimånad och det årliga lönesamtalet därefter. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du genom samtalet får kännedom om de utvecklingsområden/uppdrag som finns för verksamheten.
För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Söndrumsskolan F-5 utvecklingsområden

Utveckla skolans gemensamma elevhälsokompentens genom:

Skola: Pedagogisk planering och bedömning

Under läsåret kommer vi att fortsätta det arbete som påbörjades under föregående läsår med att skapa en samsyn kring det centrala innehållet, förmågor, pedagogiska planeringar och gemensamma bedömningsstrukturer.

Förskoleklass: Leken för trygghet och lärande

I förskoleklassen ska eleverna få utveckla förmågor som gynnar det fortsatta lärandet i skolan. En viktig grundpelare är att få känna sig trygg i en socialt väl fungerande grupp samt att fått utveckla en tilltro till sin egen förmåga och nyfikenhet till att lära.

Fritidshem: Värdegrundsarbete

För alla barn i vår fritidshemsverksamhet samt alla som arbetar på fritids påverkar vår syn på och vårt arbete med värdegrunden oss varje dag, i alla val som görs. Med ett medvetet arbete med vår värdegrund som får sippra ut i alla pedagogiska val som görs kommer eleverna att vistas i en ”värdegrundsdusch”.

Tillgängliga lärmiljöer, inne och ute under hela skoldagen

Vi behöver hitta former för att de elever som har svårast att ”hitta hem” i skolan ska få möta en verksamhet och undervisning som passar dem. Detta är ett utvecklingsområde som bygger vidare på ”Specialpedagogiska lyftet, Matematiklyftet och Läslyftet” som genomförts på skolan under de senaste åren.

Vi ser att vi, trots tidigare utvecklingsarbeten, har elever som behöver mycket stöd i den ordinarie undervisningen samt att det för vissa elever är mycket utmanande med de mera ”ostrukturerade” delarna av dagen, t.ex. förflyttningar, raster och fritidstid samt vissa ämnen, t.ex. slöjd och idrott.

 

Hur vi var och en ska ta oss an arbetet mot målen blir individuellt utifrån var vi befinner oss just nu. Formulera ditt eget mål/bidrag till att arbetslaget ska lyckas med sitt/sina mål.

Har du som medarbetare önskemål/behov av ytterligare personligt mål lägger vi till det med. Det viktiga är att du själv känner att du har möjlighet att göra en progression i ditt uppdrag.

 

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal.
Namn
Kommentar…

Hälsa och arbetsmiljö

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att vi som chefer har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Samverkan

 • Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra yrkesgrupper
 • Jag har ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper
 • Jag bidrar aktivt vid möten

Ledarskap/medarbetarskap

 • Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • Jag skapar relationer och ömsesidig respekt

 

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mötet med elever och kommunikation med vårdnadshavare

 • Jag anpassar verksamheten till X i överensstämmelse med styrdokumenten
 • har höga och positiva förväntningarX utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

 

Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Utveckling och kollegialt lärande

Kompetensutveckling handlar om hur jag som medarbetare ökar min förståelse och min kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig, professionell och medveten medarbetare. 

 • Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: