Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhedsskolans samtalsmall för åk. 1-3, fr.o.m. VT -21

Skapad 2020-10-07 09:51 av Rickard Blixt
Samtalsmall för för elever på Nyhedsskolan åk 1-3
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • hur jag trivs i skolan 
 • saker som jag gjort och lärt mig sen förra samtalet
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling 

"Min utveckling" handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som eleven besvarar inför samtalet.

 

 

 

2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
2.7 Bedömning Bedömningen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne.
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående.
Namn
Kommentar…

Förberedelse i hemmet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.

Under den här fliken kan elev och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

 

Om att vara i skolan
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förslag till dagordning

 • Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
 • Jag vill att ni ställer frågor till mig och kommenterar under samtalets gång.
 • Jag berättar om trivsel och min utveckling.
 • Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill bli bättre på. 
 • Något annat som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill prata om?
 • Tillsammans med min lärare och mina vårdnadshavare väljer jag nya överenskommelser. 
 • Jag avslutar med att tacka de medverkande.
Utvecklingssamtalets syfte Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens plan.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: