Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haverdals förskolor medarbetarsamtal 2020

Skapad 2020-10-07 14:15 av Ann-Britt Jacobsson
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal

Vi kommer även i år att arbeta med medarbetarsamtalen här i Unikum. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser osv sköts här på ett och samma ställe.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi väl förberedda inför samtalet och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtalet:

I höst kommer du att ha ett eget samtal med din chef. Alltså inte i arbetslaget som tidigare. Anledningen till detta är att vi kommer att fokusera på  förutsättningar i ditt arbete.

Du kommer att kunna boka en tid för ditt samtal via Teams from V. 43

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Läsåret 2020 - 2021 har vi fokus på nedanstående utvecklingsområden  i vårt medarbetarsamtal. .

  • Som pedagog har du underlag där barns förändrade lärande och kunnande synliggörs.

  • Som pedagog har du använt utomhusmiljön i din undervisning och kan visa effekter på barns utveckling och lärande i dessa miljöer.

Det hållbara barnet, lärandet och miljön är ledord i vårt arbete med Hållbar utveckling och vi kommer att arbeta vidare med vårt hälsofrämjande arbete kopplat till Tio Goda Vanor.

I årets projekt "Tillsammans för en hållbar värld" är det följande mål som står i fokus.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

  • Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik ,koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Du skall skriva dina reflektioner kring hur du kan bidra till ökad måluppfyllelse kopplat till våra utvecklingsområden. Detta kommer vi att ta upp vid vårt samtal

Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Nedan ser du Buf:s lönekriterier. De kommer att ligga till grund för en del av vårt återkopplingssamtal våren 2021

Reflektera genom att sätta dig själv i relation till kriterierna. Dokumentera nedan.

Samverkan

Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra

Jag har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper

Jag bidrar aktivt vid möten

Reflektera kring ovanstående kriterier utifrån dig själv, dokumentera nedan

Utveckling

Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter

Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten

Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

Mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor

Jag anpassar verksamheten till barn och vårdnadshavare i överensstämmelse med styrdokumenten

Jag har höga förväntningar på X utveckling

Jag kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

Ledarskap/Medarbetarskap

Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö

Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö

Jag skapar relationer och ömsesidig respekt

Jag är professionell i mitt bemötande

 

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge samt beskriver eventuella förändringar/åtgärder som du ser skulle förbättra din arbetsmiljö.

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på med din chef, - vad som helst.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Medarbetarmål

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån prioriterade mutvecklingsområden.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt mål i det du skrivit in under fliken Prioriterade målområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto bättre underlag kommer du att ha vid uppföljningen av ditt arbete vid

vårt återkopplingssamtal våren 2021..

 

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal våren 2020
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: