Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal fritidspersonal Gamla Uppsala skola 20/21

Skapad 2020-10-09 14:10 av Helena Wolrath
Uppsala kommun - enskilt medarbetarsamtal - fritidshemmet
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Gamla Uppsala skola

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för ett enskilt samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål. 
 
 • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • I samband med att den nya lönen är satt så finns chans till ytterligare ett samtal.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
 • Läroplanen, Lgr 11, kapitel 1,2 och 4
 • Fritidshemmets årshjul

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta. Vill du göra en hörselkontroll markerar du detta. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.
Som stöd har vi haft medarbetarsamtalet även i grupp för att inspirera varandra hur man kan jobba för nå målen och utveckla sitt arbetssätt och utveckla verksamheten.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är fritidshemmets gemensamma målkort

Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärka inom ramen för årets mål. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbart och du kommer få chansen att utvärdera det i slutet av läsåret. Du väljer ut mellan 2-4 mål av målen nedan:

 

 • Göra eleverna mer delaktiga i arbetet med diskriminering.
 • Höja vårt resultat av fritidsenkäten.
 • Ha fortsatt hög kvalitet på fritids med  meningsfulla aktiviteter som följer Lgr11 samt fritidshemmets årshjul.
 • Arbeta språkutvecklande på fritidshemmet.
 • Öka den positiva feedbacken till eleverna och stärka alla i barn gruppen.
Väg till målet Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet: Vilka resurser behöver du se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet.
Utvärdering - hur har du lyckats med ditt mål?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

I slutet av läsåret fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: