Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal, elevassistent - Gaddenskolan ht-20

Skapad 2020-10-12 08:43 av Hanna Sjolid
Mall för utvecklingssamtal med personal på Gaddenskolan. Utvecklingssamtalet är den första delen i medarbetarsamtalet. Den andra och sista delen är lönesamtalet.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Gaddens uppdrag, visioner och mål
 2. Ditt att bidrag till målen
 3. Samarbetet
 4. Kompetensutvecklingsplan innehållande egna mål (överenskommelser)
 5. Trivsel
 6. Eventuella övriga frågor som du önskar lyfta

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inledning

Medarbetarsamtalet består av två delar - utvecklingssamtal och lönesamtal - och denna del ligger som underlag till utvecklingssamtalet. Detta samtal skall bidra till både din och verksamhetens utveckling och för att främja en hög samtalskvalité är det viktigt att vara förberedd. Svara därför på frågorna under fliken Frågor inför utvecklingssamtalet. Om du önskar lyfta någon övrig fråga så finns det även utrymme att skriva det (inledningsvis) under samma flik.

Den andra delen i medarbetarsamtalet är lönesamtal. Detta sker under vårterminen.

 

Varför har vi utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtal är en del av våra riktlinjer för kompetensförsörjning. Samtalet skall bidra till att du som medarbetare utvecklas och känner dig delaktig i vår verksamhet.

 

Förutsättningar för Utvecklingssamtalet

 • Utvecklingssamtalet och lönesamtalet utgör tillsammans medarbetarsamtalet
 • Utvecklingssamtalet skall ligga till grund för lönesamtalet
 • Utvecklingssamtal och lönesamtal skall hållas separat och skilda i tid
 • Båda parter skall vara förberedda

 

Dina förberedelser som medarbetare inför samtalet

 • Fundera och reflektera över året som gått, nutid och framtid

 

Nedanstående frågor är förslag på ytterligare frågor som kan tas upp i samtalet

Påverkansmöjligheter

 • Hur du upplever dina påverkansmöjligheter
 • Vad du tycker du kan påverka
 • Vad du skulle vilja kunna påverka

Hälsa

 • Faktorer som påverkar hälsan – ex alkohol, tobak, snusning, kost och motion
 • Stressfaktorer
 • Din psykosociala arbetsmiljö
 • Din fysiska arbetsmiljö
 • Vad som gör att du trivs alternativt inte trivs

Verksamheten/Arbetet

 • Tydlighet – verksamhetens mål
 • Ditt bidrag till verksamhetens mål och utveckling
 • Vad som engagerar dig mest respektive minst i ditt arbete
 • Dina starkaste sidor och hur verksamheten kan använda dem bättre
 • Något du vill prova på i framtiden du inte gör idag
 • Någon kompetens du saknar för arbetet idag eller i framtiden
1. Uppdraget
2. Samarbete
3. Kompetensutveckling och framtid
4. Trivsel
5. Övriga frågor

Att sätta mål

När man formulerar mål så kan det underlätta om man utgår ifrån modellen SMARTA mål. Denna modell är ett hjälpmedel för att formulera och ta fram mål som är mätbara. Varje bokstav har en betydelse enligt nedanstående:

Specifikt: så att det tydligt framgår vad som skall uppnås

Mätbart: så att det går att mäta och se att man lyckas

Accepterat (användbart/attraktivt): så att motivation och vilja finns

Realistiskt: så att det faktiskt går att nå målet

Tidssatt: så att det finns en tydlig deadline

Aktivitet: hur skall du gå tillväga för att nå målet

Använd modellen när du/ni formulerar ditt personliga mål (överenskommelse)!

 

 

Vi helt överens om att nedanstående mål (som i Unikum benämns som överenskommelser) ska genomföras och vi tar ett gemensamt ansvar för uppföljningen.

Utvärdering av mål

Måluppfyllelse

Elevassistenten, undervisningen och eleven Elevassistenten är en trygg vuxen som stödjer elevens utveckling och inlärning. Detta sker genom att stödja eleven genom hela den samlade skoldagen. Stödet i undervisningen tar sin utgångspunkt i elevens behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare. Elevassistenten verkar för att göra eleven så självgående och självständig som möjligt. Som elevassistent verkar man för att skapa goda relationer med övriga elever på skolan.

Kvalitetsarbete och skolutveckling Elevassistenten upprätthåller och utvecklar ständigt sin yrkesskicklighet. Elevassistenten håller sig uppdaterad kring ämnen och nya rön som rör det egna uppdraget och elevens behov. Elevassistenten är engagerad i skolans utveckling och bidrar till att måluppfyllelse sker kring skolans gemensamt prioriterade mål, i den mån som förväntas.

Kollegialt Arbetet på Gaddens gemensamma oavsett yrkeskategori ansvarsområden Våra värdeord “allas barn”, respekt och “våga våga” genomsyrar alla delar i verksamheten. Vi visar hänsyn till andra och bemöter varandra med en ömsesidig respekt. Man visar att man tar ansvar och genomför och slutför ett gott arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: