Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal EHT Ljungvik läsår 20/21

Skapad 2020-10-13 11:51 av Fredrik Höög
Medarbetarsamtal EHT Ljungvik läsår 20/21
Medarbetarsamtal 19 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Här förbereder du dig inför vårt kommande medarbetarsamtal. Du förbereder dig genom att skriva under fliken Medarbetarsamtal senast 2 dagar före samtalet. 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

 Vi har ca 45 min till vårt förfogande och skall hinna med:

Medarbetarsamtal

• Utvärdering/återblick förra årets samtal
• Samtal kring årets frågeställningar

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Medarbetarsamtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lönekriterier för professioner inom elevhälsan. Lönekriterier för professioner inom elevhälsan. Lönekriterierna utgår från Sektor lärandes vision, verksamhetsidé, elevhälsoplan, samt de nationella styrdokument som styr all utbildning och undervisning. Kriterierna delas in i fyra huvudkategorier: ”Elevhälsan och barnet”, ”Elevhälsan och pedagogen”, ”Elevhälsoteamet”, samt ” Elevhälsan och verksamhetens utveckling”. Varje kategori följs av förtydliganden.

Vision för Sektor lärande i Lerums kommun:
God kunskap i en trygg miljö

Verksamhetsidé för Sektor lärande i Lerums kommun:
Hela vår organisation präglas av en tydlig decentralisering av ansvar, befogenheter och beslut. Beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Uppföljning av fattade beslut och av verksamheterna är en prioriterad uppgift för chefer på alla nivåer.

All pedagogisk personal ingår i arbetslag med ett tydligt ansvar för utbildningen och undervisningen för en avgränsad elev- eller barngrupp.

Utifrån de ansvar och befogenheter som åligger chefer, arbetslag och medarbetare leds verksamheterna och undervisningen genom ett tydligt pedagogisk ledarskap som syftar till att skapa en trygg miljö för lärandet och en högre måluppfyllelse.

Våra skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande. All utbildning och undervisning syftar till att utveckla barnens och elevernas entreprenöriella kompetenser. Undervisningen ska organiseras så att den ger överblick, skapar sammanhang och så att den utgår från helheter. All verksamhet ska bidra till att stimulera till ett livslångt lärande.

Barnens och elevernas utveckling av kunskaper och värden är vår verksamhets resultat. I det systematiska kvalitetsarbetet är dessa resultat utgångspunkten för våra analyser och strategier.

Elevhälsoplan:

Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter barn och elevers behov. I Lerums kommuns pedagogiska verksamheter har vi ett inkluderande förhållningssätt, vilket innebär att varje barn och elev i möjligaste mån får sin omsorg och skolgång på vald skola, och i den grupp som är positiv för barnets/ elevens kunskapsutveckling och sociala trygghet. Verksamheterna ska stärka barns och elevers känsla av tillhörighet och sammanhang samt arbeta hälsoförebyggande.

Lerums kommuns förskolor och skolor arbetar förebyggande och gör tidiga insatser för att främja alla barn och elevers utveckling och lärande. På alla skolenheter finns barn och elevhälsoteam som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska kompetenser. Dessa team arbetar enligt den lokala elevhälsoplan som finns på varje skolenhet.

Barn på våra förskolor eller elever på våra skolor som befaras inte få tillräckligt med stöd och stimulans för god kunskapsutveckling eller uppnå kunskapsmålen eller om ett barn/elev varaktigt visar tydliga tecken på missförhållande skall detta anmälas till förskolechefen/rektor som då ansvarar för att en allsidig utredning görs i syfte att identifiera barns behov för att kunna sätta in rätt åtgärder Arbetslagens personal och pedagoger har alltid barnens/elevernas behov och kunskapsutveckling i fokus och planerar arbetet därefter genom att anpassa pedagogik, metoder och lärmiljö.

En helhetssyn på barn och elever präglar arbetet i kommunen vilket innebär att vid behov samverkar förskola och skola med andra, för barnet/eleven viktiga aktörer enligt Västbusmodell. Denna samverkan sker efter samtycke med vårdnadshavare.

Elevhälsan och eleven Målbeskrivning: Elevhälsopersonalen har en aktiv roll i arbetet med barnen/eleverna. Elevhälsopersonalen har god kunskap om aktuella styrdokument och kommunicerar detta till barn/elever och vårdnadshavare.

Det betyder att du som elevhälsopersonal:

 • Antar ett inkluderande förhållningssätt i syfte att stärka barns och elevers känsla av tillhörighet och sammanhang.
 • Arbetar hälsoförebyggande.
 • Ser möjligheter till förbättringar och har höga förväntningar både på det enskilda barnet/eleven och på gruppen.
 • Gör strukturerade och adekvata utredningar. Bedömer barnets/elevens behov och har idéer om hur undervisningen kan anpassas till individen och gruppen, så att varje barn/elev utvecklas så långt det är möjligt.
Namn
Kommentar…
Elevhälsan och pedagogen Målbeskrivning: Elevhälsopersonalen har en aktivt stödjande och utmanande roll i att forma en lärmiljö och en pedagogisk verksamhet som utgår ifrån varje barns/elevs individuella behov. Elevhälsopersonalen har ett inkluderande synsätt och god kunskap om aktuella styrdokument.

Det betyder att du som elevhälsopersonal:

 • Utmanar till ett inkluderande förhållningssätt i förhållande till varje enskild pedagog och arbetslag.
 • Är lyhörd och möter enskilda pedagogers och arbetslags behov av stöd utifrån din profession.
 • Har flera infallsvinklar på en situation, identifierar och analyserar ett problem, urskiljer det väsentliga och drar adekvata slutsatser.
 • Agerar professionellt och förtroendeingivande, i såväl informella, som i formella situationer och utsatta lägen.
 • Visar mod i svåra situationer.
Namn
Kommentar…
Elevhälsoteamet Målbeskrivning: Elevhälsoteamet arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete där mål och resultat utvärderas, analyseras och åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse. All elevhälsopersonal är aktiv i samarbetet inom elevhälsoteamet, som omfattar medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Teamet arbetar för att med tvärprofessionell kompetens stödja och utmana pedagoger och arbetslag för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn/elev. Elevhälsopersonalen tar ansvar och har en aktiv roll i att utveckla teamets gemensamma arbete.

Det betyder att du som pedagog:

 • Tar ansvar för att arbeta mot verksamhetens övergripande mål; vision, verksamhetsidé och elevhälsoplan.
 • Bidrar aktivt till att elevhälsoteamet når goda resultat som en del i enhetens systematiska kvalitetsarbete.
 • Systematiskt analyserar arbetet, samt initierar förändring och implementerar den i verksamheten.
 • Samarbetar och tar ansvar för att bidra med din kompetens.
 • Håller dig uppdaterad inom ditt specialområde och anpassar dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar.
 • Tillägnar dig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete.
Namn
Kommentar…
Elevhälsan och verksamhetens utveckling Målbeskrivning: Elevhälsopersonalen är engagerad i förskolans/skolans utveckling och bidrar till att måluppfyllelse sker kring förskolans/skolans gemensamt prioriterade mål. Elevhälsopersonalen kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

Det betyder att du som pedagog:

 • Deltar aktivt i förskolans/skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • Arbetar aktivt för att enheten ska nå goda resultat.
 • Genomför ditt uppdrag enligt gemensamt fattade beslut i kommunen, på sektorn, på enheten och i den individuella uppdragsplanen.
 • Samverkar aktivt för att nå hållbar utveckling.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: