Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal utbildningsadministratörer i förskolor i Ale kommun ht 2020

Skapad 2020-10-13 13:38 av Ulrika Samuelsson
Medarbetarsamtalet ska bygga på dialog. Ale kommuns bedömningskriterier och huvuduppdrag ska vara väl kända av alla medarbetare. Medarbetarsamtalets mål – och utvecklingsplan följs upp på nästa medarbetarsamtal. På lönesamtalet under första kvartalet nästkommande år i samband med löneöversynen – här bedöms medarbetarens prestation i relation till bedömningskriterierna.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På samtalet resonerar vi om hur vi kan skapa bra förutsättningar för dig, och går därför igenom följande punkter, baserat på förberedelserna i underlaget.

  • Arbetsuppgifter/ Organisation
  • Arbetsmiljö (Psykosocial arbetsmiljö/Fysisk arbetsmiljö/Digital arbetsmiljö)
  • Samarbete/relation med arbetskamrater/externa kontakter. Samarbete/relation med chef. 
  • Övriga frågor
  • Mål- och utvecklingsplan 20/21

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ale Kommuns Bedömningskriterier

Mål och resultat
• Bidrar till verksamheten/enhetens måluppfyllelse
• Har god förmåga att nå arbetsresultat

Yrkeskunnande
• Uppvisar kunnighet i utförandet i sin yrkesroll
• Är kunnig i sitt sätt att välja metod och arbetssätt utifrån uppdragets karaktär
• Är ett stöd för kollegor med sitt kunnande
• Delar kompetens och sprider kunskap
• Har ett professionellt förhållningssätt i kontakten med övriga anställda samt kunder/brukare/invånare
• Förmåga att se hela organisationen

Engagemang & Utveckling
• Tar ansvar för det egna arbetet
• Är drivande i sin egen utveckling
• Arbetar lösningsfokuserat och konstruktivt
• Deltar aktivt vid arbetsmöten
• Tar initiativ till och deltar i verksamhetens utvecklingsarbete
• Samarbetar väl med kollegor på arbetsplatsen och bidrar till en god arbetsmiljö

Uppdrag och värdegrund

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag.

Vårt uppdrag
I Ale ska det vara lätt att leva! Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar.

Vår värdegrund
Allas likavärde, berikande mångfald och jämställdhet

Vårt förhållningssätt

Stolthet: Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
Omtanke: Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
Lust: Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.

Uppföljning av föregående års mål- och utvecklingsplan samt planerade uppgifter

Följ upp de mål, planerad kompetensutveckling samt övriga överenskommelser. Har målen uppfyllts/genomförts eller inte?

Låt det viktiga få ta tid och hoppa över det som inte känns relevant.

 

Nytt avsnitt Vi följer upp läsåret VT19/VT20.

Arbetsuppgifter/ Organisation

 

Detta avsnitt handlar om förutsättningar för att göra ett bra jobb och för att du som medarbetare ska må bra. Utgå ifrån läget idag – men fokusera på möjligheter till utveckling.  Låt det viktiga få ta tid och hoppa över det som inte känns relevant.

Hur arbetare du med dina arbetsuppgifter för att kunna göra ett bra jobb?
Hur bidrar du till att målen i enhetsplanen ska nås?
Vilken effekt ser du på ditt arbetet för förskolan i Ale?
Hur bidrar du som utbildningsadministratör till förskolans ökade kvalitet och likvärdighet i din professionella yrkesroll?

Arbetsmiljö (Psykosocial arbetsmiljö/ Fysisk arbetsmiljö/ Digital arbetsmiljö)

Tex information, möten, inflytande över din egen arbetssituation.

 

Psykosocial arbetsmiljö Hur ser du på din psykosociala arbetsmiljö?
Fysisk arbetsmiljö Hur ser du på din fysiska arbetsmiljö?
Digital arbetsmiljö Hur ser du på din digitala arbetsmiljö?

Samarbete/relation med arbetskamrater/externa kontakter

Samarbete/relation med chef

 

Hur bidrar du till ett gott samarbete/relation med rektorerna som du är knuten till för en god kvalitet på arbetet?
Hur bidrar du till att skapa bra samarbete/relation med pedagogerna på enheterna som du arbeta mot?
Hur bidrar du till ett gott samarbete/relation med arbetskamrater (utbildningsadministratörerna) för en god kvalitet?
Hur ser du på ditt samarbete/relation med chef (Ulrika) för att höja kvalitet på vårt uppdrag?

Övriga frågor

 

Är det något i övrigt som påverkar ditt arbete framöver, på arbetet/ i privatlivet? Mående/ Hälsa?

Mål- och utvecklingsplan 20/21

Inriktning och ansvarsområden:
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Resultatmål Utgå från enhetens verksamhetsplan och formulera mål som är mätbara/tydliga och ange när det ska vara följas upp/ vara uppnått.
Kompetens- och medarbetarmål: Utgå från ett prioriterat kompetensområde som behöver utvecklas på lång eller kort sikt, tänk brett då det gäller hur det kan göras. För medarbetarmål beskriv så konkret som möjligt vad som kan bli bättre när det gäller ”hur” arbetet utförs.
Godkänd av chef
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: