Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BSF medarbetarsamtal Uggleskolan fritids 2020

Skapad 2020-10-13 07:42 av Lovisa Fagerström
Samtalsmall för Uggleskolan baserad på kommungemensam mall.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läs igenom frågeställningarna i samtalsmallen. Gå tillbaka till föregående års dokumentation och reflektera över hur det senaste året har varit.

För dig som medarbetare är detta ett tillfälle att i dialog med din chef prata om din egen utveckling och dina förutsättningar att göra ett gott arbete framåt. Tänk därför på att ha framtida behov och möjligheter i fokus

Välkommen till mitt samtal agenda

I Lunds kommun värdesätts hur vi svarar upp mot vår vision, genom att vi aktivt arbetar mot våra uppsatta mål och vårt uppdrag. 

Det premieras när vi har ett lärande och utvecklande förhållningssätt samt när vi arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer. Tillsammans med lönesamtalet är medarbetarsamtalet en del av den årliga löneöversynsprocessen.

Medarbetarsamtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan där medarbetare och chef specificerar vilka områden som ska vara i fokus för medarbetarens utveckling under året.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Ta fram fjolårets utvecklingsplan och utvärderingen vid föregående lönesamtal.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mål för fritidshemmet:

Område:

Syfte:

 • Utveckla den fysiska lärmiljön på fritids.

Skapa trivsel och en miljö som främjar inlärning och socialt samspel.

 • Utveckla utvärdering och analys av verksamheten.

Kvalitativ utveckling av verksamheten ska främja elevernas utveckling, socialt och kunskapsmässigt.

 

Mål för hela skolans verksamhet:

Resonera kring verksamhetens mål i stort och bryt ned vad detta innebär för avdelningen/enheten och ditt uppdrag. Stäm av om målen uppfattas som tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara för medarbetaren. 

Område:  Kunskaper och lärande

Syfte:

 • Ökad mängd rörelse under skoldagen
 • Fortsätta att utveckla den tillgängliga lärmiljön.
 • Öka elevernas motivation och känsla av meningsfullhet.
 • Öka elevernas kunskapsinhämtning och trivsel.

Område:  Elevers ansvar och inflytande

 

 • Öka elevernas delaktighet i undervisningen och den social miljön.
 • Få fler elever engagerade i undervisningen, att visa fler kunskaper på högre nivå samt öka trivseln. 

Område:  Normer och värden

 
 • utifrån FN:s globala mål öka elevernas kunskap och kännedom om hållbar utveckling 
 • Få fler elever medvetna om hållbar utveckling samt människors lika värde
Nytt avsnitt
• Hur tydligt är det vad som krävs/förväntas av dig i ditt arbete?

• Vilka mål för verksamheten är du mest engagerad i? Vilka är mest utmanande?

• Beskriv hur du ser på dina förutsättningar att uppnå goda resultat. Vad krävs för att du ska vara ditt bästa möjliga jag på jobbet? Hur kommer vi dit?

• När och hur tycker du att det märks att du har gjort ett bra arbete?Ge exempel!
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
• Vi vill ha en kultur där vi tänker nytt och är öppna för nya idéer. Hur skapar vi det tillsammans? Hur kan vi göra varandra bättre?

• Finns det någon kompetens du behöver utveckla för att bättre klara ditt uppdrag? På vilket sätt kan vi gemensamt stödja ditt lärande (form, aktiviteter)?

• Har du kompetens inom något område som inte tillvaratas?

• Var ser du dig själv yrkesmässigt om 1-5 år? (intresse av annat yrkesområde, roll, ledarskap, chefskap)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
• Hur ser du på din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med våra målgrupper? Vad har du för styrkor och utvecklingsområden?

• På vilket sätt bidrar du till ett öppet klimat, där vi lyssnar och visar respekt för varandra? Hur ser du på samspelet i arbetsgruppen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt • Hur trivs du på din arbetsplats?
• Vad ger dig energi på arbetet?


Vilka styrkor och utvecklingsbehov ser du gällande den:

Sociala arbetsmiljön
• Dialog, stöd och feedback från mig som chef
• Samarbete och socialt stöd från kollegor

Organisatoriska arbetsmiljön:

• Befogenheter och resurser för att utföra arbetet
• Delaktighet och möjlighet att påverka beslut och hurarbetet ska utföras
• Hur ser du på din arbetsbelastning? Resonera kring din möjlighet till återhämtning, variation och balans mellan arbete och fritid.
• Vilka förutsättningar har du för att nå en god balans?
• Har du någon bisyssla? (anställning, uppdrag eller annan verksamhet - tillfälligt eller stadigvarande – vid sidan om din anställning)


Läs mer om bisysslor här:
https://inloggad.lund.se/anstallning-och-arbetsmiljo/rekrytering-och-anstallning/bisyssa/
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Baserad på de utvecklingsområden och mål som identifierats i medarbetarsamtalet.

Under bilden trycker du/ni på "nytt förslag" för att skapa mål (överenskommelser)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Lönekriterierna diskuteras i samband med lönesamtalet (gäller ej medlemmar i LR). 

Värdera din insats från 1-6, där 1 är lågt och 6 är högt. Motivera din värdering i svaret. 

Mål och uppdrag
Lärande och utveckling
Relationer, service och bemötande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: