Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Österängs förskola 2020/2021

Skapad 2020-10-15 14:21 av Ann-Sofie Hesselbom
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Det är andra gången vi har medarbetarsamtal i Unikum. 

KOM FÖRBEREDD
Senast två dagar före vårt samtal vill jag ha dina tankar och mål i dokumentet, det kommer att vara underlag för vårt samtal. Utan underlaget kan vi inte ha samtalet, jag behöver förbereda mig så det blir det bästa möjliga samtal för oss båda. Samtalet är beräknat till ca 45 min.

Vid samtalets slut formuleras dina mål och vår överenskommelse.

Hjärtligt välkommen! Ann-Sofie.   

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås.                           

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Måluppfyllelse Resultat av undervisningen:

Hälsa och arbetsmiljö/nuläge

Ditt mående har betydelse för ditt arbete och vice versa. Därför är det viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Utveckling/undervisning

Ur LPFÖ 18

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Medarbetarskap

Ur HR - i riktning mot Halmstads kommuns vision

Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att du:

  • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt.
  • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
  • Respekterar fattade beslut och håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag.
  • Är en god ambassadör för Halmstads kommun genom att vara serviceorienterad och professionell i ditt bemötande.
  • Engagerar dig och är delaktig i att lyfta fram förbättringsområden och hitta lösningar.

Kompetens

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring utbildningens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog.

Jag önskar även dina tankar kring övrig kompetensutveckling du ser behov av, för att öka kvaliteten i utbildningen och undervisningen.

 

Övrigt

Utvecklingsområden Österängs förskola 20/21

Läsåret 2020-2021 har vi fokus på nedanstående utvecklingsområden på Österäng. Utvecklingsområdena är framtagna utifrån era kvalitetsberättelser och min sammanfattande analys av verksamhetens helhet.

Skriv ner dina reflektioner kring hur du kan bidra till att vi når våra förväntade effekter i de olika utvecklingsområdena.
Vi kommer att använda dina tankar som underlag i vårt samtal.

UTVECKLINGSOMRÅDE 1

Fördjupa pedagogers förståelse för estetiska lärprocessers och flerspråkighetens betydelse för alla barns lärande och reflektion.

Effekter vi vill se:

I dokumentationer på lärväggar och lärloggar syns det att barnen har fått ökade möjligheter att uttrycka tankar och förståelse i många olika uttrycksformer.

Pedagogerna kan i högre utsträckning i sina reflektioner koppla till VG

I lärmiljöerna finns ökad tillgänglighet av olika uttryckssätt för alla barn  över hela dagen.

 

UTVECKLINGSOMRÅDE 2

Helhetsperspektiv på Hållbar Utveckling

Utifrån årets SKA arbete där vi berört en del av Hållbar utveckling ser vi att vi behöver fördjupa kunskapen kring helheten av begreppet både för pedagoger och barn.

Effekter vi vill se:

Ökad kunskap hos både barn och pedagoger kring helhetsperspektivet på hållbar utveckling

 

UTVECKLINGSOMRÅDE 3
Pedagogisk-dokumentation med fokus på barns delaktighet i reflektion så att den påverkar undervisningen- från planering till det enskilda barnets lärlogg.

Effekter vi vill se:

Barnen äger sitt lärande i högre grad och det är tydligt på vilket sätt undervisningen förändrat barnens kunnande både på gruppnivå och  det enskilda barnet

 

UTVECKLINGSOMRÅDE 4

Den pedagogiska plattformen skall göra skillnad i hur pedagoger möjliggör för barn och vårdnadshavare att vara delaktiga och känna inflytande.

Effekter vi vill se:

Varje pedagog ska kunna presentera förskolan utifrån den pedagogiska plattformen, valt projekt och lärmiljöer.

I dokumentationen syns vårdnadshavarnas delaktighet både på lärväggar och i lärloggar på Unikum .

I förskoleundersökningen upplever vårdnadshavare i högre grad inflytande.

I intervjuer med barnen upplever de att deras röster lyssnas på och ger dem inflytande på förskolan.

 

Personliga mål

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån prioriterade utvecklingsområden.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt mål i det du skrivit in under fliken Utvecklingsområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto bättre underlag kommer du att ha vid uppföljningen av ditt arbete vid

vårt återkopplingssamtal våren 2021.

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i februari/mars.
Återkoppling lönekriterier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: