Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Säby och Båtstorp 2020/2021

Skapad 2020-10-19 10:25 av Anna Zaar
Mall för utvecklingssamtal Säby och Båtstorp.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan bjuder in vårdnadshavare till utvecklingssamtal en gång per år. Läsåret då barnet ska börja förskoleklass bjuder vi in till ett utvecklingssamtal i november/december och ett avslutningssamtal i maj/juni. Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagoger och vårdnadshavare i samverkan ska kunna stötta och leda barnet i sin utveckling och lärande mot framtiden. I samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare kan vi få vetskap kring det enskilda barnets styrkor, intressen, förmågor både i hemmet och i förskolan. Dessa kunskaper ligger sen till grund för hur vi tillsammans arbetar vidare med utbildningen för barnet.                                                             

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enkäten genomförs av personal med barn i ålders 3-5 år en gång per läsår inför utvecklingssamtalet. Vid samtalet förs en dialog med vårdnadshavare om vad som framkommit.

Jag...

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö18). 

Omsorg, lek och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (Lpfö 18).

 

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö18). 

 

 

 

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskolan

Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

 

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Frågor till barnet
Förskollärarens del
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavarens del
Namn
Kommentar…

I slutet av samtalet med vårdnadshavare fyller ni tillsammans i en överenskommelse. Detta kan vara överenskommelser för att stödja barnet i sin utveckling och lärande. Det kan gälla åtgärder både i hemmet och på förskolan.

Överenskommelse

Utifrån din planering av samtalet, samtalets ramar och struktur ska du göra en utvärdering. Räkna med ca 20 min till uppgiften i direkt anknytning till samtalet. Dessa frågor är enbart för er pedagoger och fokus ligger på din prestation i samtalet. 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: