Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmalll Grundsärskolan lå 20/21 Sandviken kommunövergripande

Skapad 2020-10-20 12:21 av Kristina Johansson
Samtalsmall som riktar sig till både grundsärskolan och fritidshem. inför samtalen förbereder eleven sig med några frågor. Pedagoger från fritidshemmet dokumenterar elevens förmågor utifrån fritidshemmets perspektiv. Mallen avslutas med att skriva en framåtsyftande plan, IUP.
Grundskola 6 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleven och läraren tittar tillsammans på frågorna inför samtalet i skolan. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal i skolan. Samtalet handlar om hur jag har det i skolan, på fritids (om jag är där) och mina kunskaper. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Vad jag lärt mig under terminen
 • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
 • Mina viktigaste utvecklingsområden
 • Hur jag bidrar till ett gott klimat samt arbetsro i klassrummet

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Mina tankar om skolan

Här följer frågor som eleven besvarar inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Fritidshemmet

Den här delen rör bara de barn som har plats på fritids.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 15 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet styrs av skollagen, läroplanen för grundskolan, läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmet har en viktig uppgift att

 • stimulera elevers utveckling och lärande
 • erbjuda eleverna en meningsfull fritid
 • främja allsidiga kontakter och social gemenskap

 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande 
Elevens tankar om fritids Det här fyller eleven när utvecklingssamtalet förbereds i skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritidspedagogens tankar om elevens tid på fritids I det här avsnittet dokumenterar/kommenterar/skriver fritidspedagogen hur det är för eleven på fritids när det gäller förmågor och färdigheter.
Relationer
Namn
Kommentar…
Kreativitet
Namn
Kommentar…
Demokrati
Namn
Kommentar…
Verktyg för lärande
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.

Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens plan.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: