Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans utvecklingssamtal

Skapad 2020-10-21 11:51 av Lena Fredriksson
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Under rådande omständigheter med Corona får vi göra lite annorlunda med våra samtal. Vi kommer inte att ses på förskolan och samtala, utan får ta det på den digitala vägen enbart. Vi kommer göra som följer:

Vi skriver hur det ser ut just nu

Ni läser igenom och kommenterar

Vi återkopplar och svarar på eventuella frågor

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden.
Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar.

 • Helhetsbild av barnet: (tex trygghet, rutiner)
 • Socialt samspel: (kommunikation, värdegrund)
 • Språket: (svenska, modersmål och andra språkmedel)
 • Hälsa/Rörelse:
 • Projekt: (matematik/naturkunskap/teknik/skapande)

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Länk till Läroplanen>>>

Frågor inför samtalet som ni kan fundera över.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

Helhet/rutiner:

 • Tillägnar sig och förstår innebörd i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

 

Socialt samspel/kommunikation:

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

Språk:

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner
 • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
 • Barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

Hälsa/rörelse:

 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • Utvecklar sin kännedom om hygien, tandvård och god kosthållning

 

Projekt (matematik, naturvetenskap/teknik, skapande)

 • Utvecklar sin förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
 • Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Reflektionsfrågorna

Syftet:

Hur går vi vidare? (inspiration, utmaning)

 • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.

Information vid överflyttning.

 • Information som vårdnadshavare/förskola vill informera om, vid överflyttning till ny förskola eller till förskoleklass.
Hur går vi vidare?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Information vid överflyttning.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: