Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Skogsbrynets förskola Örebro kommun, 2020

Skapad 2020-11-03 09:25 av Annika Larsson
Utvecklingssamtalsmall för Skogsbrynets förskola.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet samtalar ni med er kontaktperson om hur ert barn trivs på förskolan. Tillsammans tittar vi på barnets utveckling och om det är något område som barnet behöver extra stöd och uppmuntran för att trivas och utvecklas.

Om samtalet är förlagt under förskolans öppettider får barnet vistas på förskolan.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till det ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering. 

Vi kommer att behandla läroplansområdena nuläge, normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande, förskola och hem samt frågor utifrån brukarenkäten.

Klicka här för att komma till Läroplanen Lpfö18 >>>

 

Nuläge

Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang" (Lpfö18)

Omsorg, utveckling och lärande ” Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” (LpFö 18)

Barns delaktighet och inflytande ” Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (LpFö 18)

Förskola och hem Förskolans arbete med barnen ska ske i samverkan med hemmet, på ett nära och förtroendefullt sätt.

Övrigt

Nytt avsnitt

Här skriver pedagogerna om era barns vardag på förskolan

Nuläge
Normer och Värden

Omsorg, utveckling och lärande ” Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” (LpFö 18)

Barns delaktighet och inflytande ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (LpFö 18)

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar.
Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att utveckla verksamheten.

Om utvecklingssamtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: