Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Tallen (från ht-20)

Skapad 2020-11-09 08:55 av Elin Bjurling
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varför utvecklingssamtal?

Förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Samtalets innehåll

  • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
  • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
  • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

Samtalets genomförande

Dokumentationer av äldre barns utveckling och lärande återkopplas till barnet före samtalet. Pedagogerna visar barnet innehållet och barnet får vara delaktig i vad som berättas om barnet i dokumentationen och samtalet. Barnet visar dokumentationen för Er vårdnadshavare före samtalet eller deltar i samtalet.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

VÄRDEGRUND

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 8 reviderad upplaga: Klicka här för att öppna läroplanen >>

 

 

Trivsel och trygghet Vårt mål är att varje enskilt barn ska känna sig trygg på förskolan och trivas hos oss. Vi vill att varje barn ska känna trygghet i själv och känna tillit till sin egen förmåga. Målet är att varje barn ska känna: Jag vill, jag kan, jag vågar och jag gör!
Entreprenöriellt lärande
Vi vill att alla barn ska tro på sig själva och våga att prova själv utifrån deras förmåga. Vi finns där och stöttar och uppmuntrar. Vi uppmuntra barnen att själva prova saker utifrån deras egna förmågor, att exempelvis ta maten själv, klä av/på sig själv, lägga på sin hylla, hämta saker själv. Vi uppmuntra barnen att våga ta plats i leken, på samlingar och i gruppen. Samt komma med egna idéer vid aktiviteter eller skapande.
Värdegrund
Förutom att stärka individen vill vi att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera i grupp och att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation samt att utveckla respekt och hänsyn till andra människor och allas lika värde. Kunna samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. För att uppnå detta jobbar vi mycket med värdegrundsarbete för att öka empati och förståelse för andra och stärka den egna individen i olika situationer i vardagen. Vi använder oss mycket av böcker som "kompisböckerna" / barnkonventionen och andra böcker kopplade till ämnet men även filmer där vi tillsammans diskuterar jaget, samarbete, empati och respekt mm. Men även genom temaarbete, leken och att prata med barnen om kompisrelationer.
Barns inflytande Förskolan är till för barnen och vi vill att barnen ska vara med att påverka verksamheten och känna att det är deras förskola. Barnen är med att påverkar i vardagen. När det gäller de yngre barnen är det vår roll som pedagoger att observera och skapa oss en uppfattning vad barnen gillar/inte gillar för att anpassa oss efter deras behov. Saker barnen är med och påverkar kan vara vilka temaarbeten vi har under terminen, vilka böcker vi läser/arbetar med, vardagliga situationer om man vill vara ute eller inne, vilka böcker vi jobbar med , vardagliga saker som om vilka aktiviteter vi gör den dagen. Vilken frukt man vill ha, vilka sånger man vill sjunga mm. Vi försöker alltid ha barnens bästa i fokus.

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 9 reviderad upplaga. Klicka för för att öppna läroplanen>>

 

Språk
Vi utvecklar och tränar barnen i deras språkligautveckling dagligen. Genom samspel, samtal, bokläsning/boksamtal, Bornholm, samlingar, och genom olika vardagliga situationer. Vi läser mycket tillsammans på olika sätt, genom böcker, ipad, projektor, barnen får själva träna på att återberätta sagor, genom bornholm, boksamtal, genom ramsor/sånger. I leken tränar barnen sin kommunikativa förmåga.
Matematik
Vi utvecklar och tränar barnen i deras matematiskautveckling dagligen. Genom samspel, samtal, samlingar, genom olika vardagliga situationer som måltider och av- och påklädning, pyssel, rörelse och i leken.
Naturvetenskap och Teknik
Vi arbetar för att barnen på olika sätt ska få komma i kontakt med natur och teknik i olika former och situationer.

Övrigt

Övriga frågor vi önskar samtala kring vid utvecklingssamtalet För oss är det viktigt att vi har en öppenhet och en bra dialog för barnets bästa i fokus. Om det är något ni funderar på så lyft det gärna med oss.
Uppföljning av ev. tidigare överenskommelser
TACK
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: