Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Tvets förskola 2020/2021

Skapad 2020-11-12 10:46 av Petra Rolandén
Samtalsmall för Tvets förskola Löven
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang.

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur vi inom utbildningen arbetar med alla människors lika värde.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för.

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur vi inom utbildningen arbetar med det lustfyllda lärandet.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i utbildningen och vardagen.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: