Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtalet i Umeås förskolor

Skapad 2020-11-16 03:06 av Umeå Kommun Administratör
Utvecklingssamtalsmall för barn på kommunala förskolor i Umeå
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje år genomförs utvecklingssamtal i förskolan. Samtalet handlar om barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Välkommen till utvecklingssamtal kring ditt barn

För att ge ditt barn de bästa förutsättningarna i förskolan är det viktigt att få veta hur du upplever att ditt barn har det i förskolan. Därför har vi förberett ett antal frågor som vi vill att du funderar över inför samtalet. 

 

1. Vad berättar barnet om förskolan hemma?

2. Trivs ditt barn i förskolan? Med personalen och de andra barnen?

3. Tar förskolan hänsyn till det du berättar om ditt barn?

4. Tycker du att ditt barn lär sig mycket i förskolan? Vad har ditt barn lärt sig?

5. Finns det något annat som du vill berätta som är viktigt för oss att veta?

 

(Kom ihåg att man får inte skriva ner känslig information i samtalsunderlaget)

Eventuella noteringar och kommentarer
Namn
Kommentar…

Förskolans förberedelser (synlig för vårdnadshavare)

Personalen i förskolan ska ha fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång per år ska personalen och barnets vårdnadshavare också ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Det finns ingen bestämmelse som säger att barnet ska vara med vid utvecklingssamtalet i förskolan.

Till skillnad från i skolan finns inga mål som barn i förskolan ska uppnå. Det är inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Däremot är det viktigt att följa varje barns lärande och utveckling och hur förskolan kan bidra till detta. Barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna.

Källor: 8 kapitlet 11 § skollagen, Läroplan för förskolan, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 352–353.

 

Områden att samtala kring;

 • Eventuell återblick från förra samtalet
 • Barnets trivsel
 • Kompisar och personal – sociala relationer
 • Barnets utveckling och lärande: 
  • Berätta om barnets utveckling och lärande sedan förra samtalet.
  • En dokumentation (tex en Individuell lärlogg) kan med fördel användas som visar på barns utveckling och lärande och hur förskolan bidrar till detta utifrån läroplanens målområden och förskolans prioriterade utvecklingsområden.
 • Vårdnadshavarnas frågor - ta upp dessa under samtalets gång på lämpligt ställe. (se fliken "vårdnadshavares förberedelser)
Återblick från förra samtalet Här finns möjlighet att lyfta upp saker man vill återkoppla till från föregående utvecklingssamtal
Barnets trivsel Personalens noteringar kring barnets trivsel på förskolan
Kompisar och personal Personalens noteringar kring barnets sociala relationer med kompisar och personal
Utveckling och lärande Personalen berättar om barnets utveckling och lärande sedan förra samtalet. Dokumentationer (tex en Individuell lärlogg eller en planering) som visar på barns utveckling och lärande och hur förskolan bidrar till detta utifrån läroplanens målområden och förskolans prioriterade utvecklingsområden kan med fördel användas. Förskolans eventuella dokumentationer som underlag finns under "Jag vill visa" på samtalsöversikten.

Här tar vi utgångspunkt i det vi har diskuterat under samtalet och personalen skriver ner minnesanteckningar.

Minnesanteckningar och kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: