Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal 2020/2021- Lineheds förskola, Konturen

Skapad 2020-11-27 07:51 av Danijela Vulovic
Denna mall ligger som en grund för utvecklingssamtalet på Ylvas förskolor.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet kommer att handla om ditt/ert barns utveckling, lärande och trivsel i och utanför förskolan. Vi ger exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande utifrån mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan Lpfö 18: Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande och Barns delaktighet och inflytande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till  aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.” (Läroplan för förskolan, Skolverket, 2018)

 Länk till Läroplan för förskolan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

Läs gärna igenom sammanfattningen från föregående samtal.

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor samt fått inflytande och ta ansvar.

 

Prioriterade mål ur Lpfö18 2.1 - Normer och värden Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen; ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Prioriterade mål ur Lpfö 18 2.2 - Omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet, både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
Prioriterade mål ur Lpfö 18 2.3 - Barns delaktighet och inflytande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
Så här arbetar vi med övriga mål i vardagen

Pedagogen skriver en sammanfattning av samtalets innehåll och vårdnadshavare läser igenom innan samtalet avslutas i Unikum.

Sammanfattning av samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: