Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor utvecklingssamtal 2020-2021

Skapad 2020-11-27 10:05 av Maria Andersson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 • Här skriver vi allmänt om barnet 

Återkoppling från förra samtalet 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Utvärdering

  Beskriv aktiviteter som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till inspiration, utmaningar och stöd kopplat till det beskrivna nuläget inför utvecklingssamtalet. Barnets utveckling blir synligt i nästa nuläge.

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” 

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • Upplevelse av hur barnet har det på förskolan. Hur ser du det?
 • Upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor. Hur ser du det?

Omsorg, utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, fantasi, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning, naturvetenskap och teknik.

Beskriv barnet lärande i förhållande till:

Språk och kommunikation
Naturvetenskap och teknik
Matematik
Kulturell identitet, motorik och skapande
Personlig och social utveckling

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger. Hur ser du det?
 • Tankar om barnets intressen. Hur ser du det?
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker. Beskriv.

Barns delaktighet och inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” 

Vi ger barn möjlighet till delaktighet och inflytande för att kunna påverka sin dag på förskolan. Att vara delaktig i en process leder till ökat lärande. Vi skapar ett klimat där allas olikheter är en tillgång och där alla vet att de har en röst – att de blir lyssnade på.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Nuläge
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra. Beskriv.
 • Tankar om barnets inflytande och möjlighet att kunna påverka. Hur ser du det?

UTVECKLINGSPLAN

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. 
 • Att efter samtal mellan förskollärare, föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen.
 • Att komma överens om hur arbetslaget och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.
Utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: