Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal IKT pedagog 2020

Skapad 2020-12-01 11:51 av Sandra Florén
Varmt välkommen till höstens medarbetarsamtal. Vi går igenom följande punkter här i Unikum, men du väljer 1 område du tycker du är bra på, och 1 område du behöver utveckla. Punkterna som följer är: 1. Viktigast just nu 2. Lärarnas lönekriterier 3. Svedala kommuns lönekriterier för alla medarbetare 4. Förskollärarens roll och verksamhetens mål 5. Arbetsmiljö och hälsa 6. Ledarskap, samverkan och delaktighet 7. Bisyssla 8. Din utveckling
Medarbetarsamtal 18 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-20
Vi använder Unikum för underlag till våra medarbetarsamtal. .

Våra förberedelser, tidsöverenskommelser osv. finns här i Unikum, på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet", med områden vi kommer att samtala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under VARJE område senast 1 vecka före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.

I år kan du välja att samtalet genomförs som ett "Walk and talk", alt ett samtal på kontoret. "Walk and talk" innebär att vi promenerar under samtalet.
Jag kommer ha läst ditt underlag innan vårt samtal och plockat ut 1 område jag tycker du är bra på och 1 område jag anser du behöver utveckla. Jag vill att du som medarbetare gör detsamma. Samtalet/promenaden är på 45 min.

Samtalen genomförs i lilla samtalsrummet på Flora. Gäller "Walk and talk" lägger ni ett mejl till mig om det, annars ses vi i samtalsrummet.

Hjärtligt välkommen!

Hälsningar Sandra

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vad är viktigast just nu?

Vad är viktigast för dig just nu? Det kan vara kopplat till arbetsmiljö, tankar om framtiden men också av annan karaktär

 

Lärarnas lönekriterier

Välj ett kriterium som du tycker att du utvecklats inom under det gångna året, exemplifiera hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, exemplifiera hur du tänker arbeta med detta. Chefen kommer att göra detsamma.

Kunskap, utveckling och lärande

Har en helhetssyn på sitt uppdrag och är förtrogen med målen i våra styrdokument och vet att det är en förutsättning för att nå framgång med uppdraget.  

Synliggör och arbetar aktivt med målen för barn och personal  med stöd av IKT uppdraget

Tydliggör digitaliseringsplanen

 

Relationer och värdegrund

Skapar förtroendefulla relationer

Är en god förebild utifrån vår gemensamma värdegrund

Aktivt bidrar till ett positivt klimat 

 

Medarbetarskap

Jag förstår min egen roll som en del i helheten för att verksamheterna på förskolorna i Svedala kommun ska nå ökad måluppfyllelse.

Jag bidrar till att utveckla kollegialt lärande och använder min kompetens så att den kommer andra lärare och verksamheter till godo.

Jag arbetar för att utveckla förskolorna mot uppsatta mål utifrån mitt uppdrag som IKT pedagog

 

Svedala kommuns lönekriterier för alla medarbetare:

Välj ett kriterium som du tycker att du utvecklats inom under det gångna året, exemplifiera hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, exemplifiera hur du tänker arbeta med detta. Chefen kommer att göra detsamma.

Hållbarhet och framgång i arbetet
Tar initiativ till arbetsmetoder och rutiner som utvecklar arbetet.
Bidrar till verksamheternas måluppfyllelse genom att anta ett långsiktigt och övergripande perspektiv på arbetet.
Tar ansvar för och initiativ till den egna kompetensutvecklingen.
Har förmåga att skapa balans mellan arbete och fritid och har förståelse för betydelsen av detta.

Kommunikation, bemötande och öppenhet
Har en öppen och god kommunikation med barn och lärare präglad av tydlighet och ett positivt bemötande.
Är en god förebild för andra genom ett respektfullt och bejakande förhållningssätt.
Lyssnar aktivt och har förmåga att sätta sig in i olika situationer och sammanhang.
Analyserar behov och har god förmåga att bryta mönster och tänka nytt.

Medarbetarskap och mod
Tar upp frågor till diskussion och kommer med förslag på konstruktiva lösningar.
Har förmåga att skapa ett gott samarbete även utanför den egna arbetsplatsen.
Bidrar till en positiv stämning på arbetsplatserna och föreslår förbättringar i syfte att skapa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ansvarstagande och engagemang för verksamheten
har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt såväl i arbetet som i synen på verksamheterna
Bidrar med ett engagerat förhållningssätt.
Skapar och bidrar till gemensamt ansvarstagande i Svedala kommun
Är en god ambassadör och bidrar i olika sammanhang till en positiv bild av Svedala kommun.

Kommunövergripande kriterier Nedan väljer du dina kriterier.

IKT uppdraget

 

Arbetsmiljö och hälsa

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktigDu förväntas själv vara delaktig när det gäller din arbetsmiljö genom att ha en öppen dialog med din chef. Arbetsgivaren samt din närmsta chef ska i sin tur bedriva ett systematiskt arbetsmiljö arbete, där ditt medarbetarsamtal är en viktig del. (Regeringskansliet)

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att må bra och ha tillräckligt med resurser, förmågan att skapa och upprätthålla relationer med andra människor, förmågan att uppleva och uttrycka känslor samt förmågan att reflektera. (Prevent)

Fundera på nedan frågor:

 • Hur bedömer du din arbetsmiljö (fysisk, organisatorisk, socialt och digitalt)?
 • Hur fungerar samarbetet på enheterna? Hur önskar du att det hade fungerat?
 • Hur bidrar du till ett gott arbetsklimat? Ge exempel.
 • Hur bedömer du din hälsa?
 • Använder du dig av erbjuden friskvård?

Ledarskap, samverkan och delaktighet

Kommunikation, samverkan och delaktighet är viktiga nycklar för att vi tillsamman ska nå framgång i vår verksamhet. Det är också en viktig del i både din egen utveckling liksom i min roll som chef och ledare.

 1. Bisyssla
  Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bestämmelsen är en s.k. arbetsgivarventil, som innebär att prövningsrätten tillkommer arbetsgivaren. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan arbetsgivaren förbjuda den anställde att inneha denna bisyssla. En och samma bisyssla kan hänföras till flera bisyssletyper, t.ex. vara både förtroendeskadlig och konkurrerande. Medarbetare är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämnade uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Om medarbetaren inte uppfyller sin informationsskyldighet är det ett brott mot avtalet, alternativt fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd och i mycket allvarliga fall uppsägning.

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.

Nytt avsnitt
Dina mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: