Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtalsmall förskola med överenskommelser (Lärummallen)

Skapad 2020-12-10 07:49 av Umeå Kommun Administratör
Den här mallen påminner om den som tidigare fanns i Lärum men justeringar för hur Unikum fungerar.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje år genomförs utvecklingssamtal i förskolan. Samtalet handlar om barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Välkommen till utvecklingssamtal kring ditt/ert barn

Utvecklingssamtal är ett tillfälle då vårdnadshavare och förskolans personal träffas för att samtala om barnet i förskolan. För att ge barnet de bästa förutsättningarna i förskolan är det viktigt att få veta hur du upplever ditt barn. Därför har vi förberett ett antal frågor som vi vill att du
besvarar inför samtalet. Här kan du som vårdnadshavare ge din syn på hur ditt barn upplever förskolan.

  • För att kunna ta del av tidigare utvecklingssamtal måste du logga in i Lärum
  • Kom ihåg att vi inte skriver ner känslig information i samtalsunderlaget
 
Besvara följande frågor innan utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Barnets underlag

Här får barnet, med hjälp av personalen och vårdnadshavare, ge sin syn på sin vistelse i förskolan. Barnets röst och delaktigehet lyfts fram genom att förskolan eller vårdnadshavare visar upp något som barnet själv valt ut. Eventuellt har barnet valt ut ett lärloggsinlägg som hittas på samtalsöversikten. Om barnet vill dela med sig av en övrig dokumentation som inte finns under lärloggarna kan man länka eller bifoga nedan. 

Barnets frågor Vad vill du visa upp som du är stolt över (lägg in text och länk) Här kan pedagog och/eller vårdnadshavare hjälpa till att bifoga, länka och i text beskriva varför barnet valt just detta. För att länka klistrar man in länken i kommentarsfrågan längst ner.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Pedagogens underlag (synlig för vårdnadhavare)

Här förbereder personalen sig inför utvecklingssamtalet genom att föra noteringar om det vi diskuterar om.
Grunden till samtalet är de lärloggsinlägg/dokumentationer som förskolan valt ut som finns på barnets översiktssida eller eventuellt bifogade dokumentationer under barnets underlag. Nedan har personalen möjlighet att notera det man vill lyfta upp från dessa lärloggar och vårdnadshavare har möjlighet att skriva eventuella kommentarer. Vi utgår från läroplanens mål som delas upp i följande delar:

  1. Normer och värden
  2. Omsorg, utveckling och lärande
  3. Barns delaktighet och inflytande

Personalen kan också blicka tillbaka till det förra samtalet och eventuella kommentarer läggs även dessa in under någon av delarna nedan eller i återblicksrutan, där det bäst hör hemma. (Notera då att det är en återblick från förra samtalet.)

ÅTERBLICK
NORMER OCH VÄRDEN "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Lpfö 18
Namn
Kommentar…
OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö 18
Namn
Kommentar…
BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen". Lpfö 18
Namn
Kommentar…
Här tar vi utgångspunkt i det vi har diskuterat under samtalet och tillsammans sätter vi upp överenskommelser kring vad vi tillsammans behöver tänka på för att barnet ska nå sitt bästa jag! Koppla gärna överenskommelser till vilken eller vilka delar av läroplanen som överenskommelsen berör.
Hur ska vi tillsammans gå vidare för att stötta barnet kring denna överenskommelse?
Namn
Kommentar…
Utvärdering - görs innan eller vid nästa samtal
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: