Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsinggårdsskolan 7-9 inkl måbrahjulet (2020)

Skapad 2020-12-14 02:29 av Jenny Thorén
Denna mall används inför utvecklingssamtal. Den är skapad för att få en helhetssyn på eleven i samklang med "Tillsammans för varje barn".
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågorna är kopplade till elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande".

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola "Övergripande mål och riktlinjer" finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

I Falu kommun arbetar vi med en samverkansmodell som stödjer en helhetssyn kring barn och unga i behov av hjälp och stöd där skolan ingår. Samverkansmodellen heter Tillsammans för varje barn och i det ingår måbra-hjulet.  Mer information om Tillsammans för varje barn kan du läsa på falun.se

Frågorna inför utvecklingssamtalet utgår både från läroplanen och måbra-hjulet.

Mitt självförtroende och min självkänsla - normer och värden
Min utveckling och min inlärning - ansvar och inflytande
Min hälsa
Mina sociala relationer
Mitt lärande
Namn
Kommentar…
Kommentarer

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid utvecklingssamtalet

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Mer informationsmaterial till föräldrar finns här>>

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Mentorns övriga noteringar: (utöver det som finns i omdömen och överenskommelser)
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

På den här sidan finns beskrivning av de kunskaper/förmågor vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera speciellt på att utveckla under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom detta under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur det gått. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Namn
Kommentar…
Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summering här. Mentorn uppdaterar måltrappan som bekräftelse på att målet är uppnått.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: