Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västergärdets utvecklingssamtalsmall

Skapad 2020-12-16 13:15 av Ingegerd Johansson
NORMER och VÄRDEN “Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.” Lpfö18 s. 12 OMSORG, UTVECKLING och LÄRANDE: “Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” Lpfö18 s.13 BARNS DELAKTIGHET och ERFARENHET “Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” Lpfö18 s.16
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

NORMER och VÄRDEN: 

Barnets syn:

 • Hur känns det att vara på förskolan? 

Pedagogens syn:  

 • Hur visar barnet trivsel och trygghet på förskolan?  
 • Hur visar barnet samarbete och hjälpsamhet?  
 • Återkoppling kring behov och erfarenheter, gruppens funktion.  

 

OMSORG, UTVECKLING och LÄRANDE: 

Barnets syn:  

 • Vad lär du dig på fsk?  
 • Vad vill du lära dig mer om?  
 • Hur kan vi lära oss nya saker? 

Pedagogens syn:  

 • Vilka intressen har vi sett hos barnet?  
 • På vilket sätt har vi gett barnet förutsättningar att utveckla sitt lärande?  
 • Vilket lärande har vi sett hos barnet?  

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Teamets projektarbete:

Avdelningens projekt/tema
Vad tycker barnet är intressant/spännande och var ligger lusten i att lära?
Vilka styrkor och förmågor visar barnet kring sina intressen/lust att lära?
Hur utmanas barnet vidare i sin utveckling och lärande/förändrade kunnande?

Barnets delaktighet och förändrade kunnande

(med stöd av film/bilder/bildspel/Unikum)

Vad tycker du är roligt att göra på förskolan?
Vad/när blir du glad på förskolan?
Vad vill du lära dig mer av?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: